Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 21.07.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Gradskog organa uprave Grada Bihać, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Gradskom organu uprave Grada Bihać

 

-Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Vrši rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojim se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; vrši pripremne radnje u postupku osnivanja i statusnih promjena MZ; vodi registar mjesnih zajednica; izrađuje akcione planove vezano za kapitalne grantove; izrađuje informativne i druge materijale od značaja za rad mjesnih zajednica i vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz navedene oblasti; obavlja poslove u postupku izbora organa i radnih tijela mjesnih zajednica; učestvuje u pripremi nacrta odluka o izboru organa i radnih tijela MZ; sarađuje sa nevladinim organizacijama i udruženjima i drugim pravnim subjektima u cilju realizacije aktivnosti od interesa za MZ; stara se o raspodjeli i utrošku sredstava namjenjenih za rad mjesnih zajednica; prati i istražuje promjene i pojave i izrađuje potrebnu dokumentaciju u oblasti mjesne samouprave; prati realizaciju ugovora u vezi sa radom mjesnih zajednica; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i promjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokotrola); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelnika Službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bihać br.01-02-5111/13 od 22.07.2013.god. i izmjenama istoga Pravilnika br.01-02-3290/16 od 17.05.2016.god., i to:
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke,
-položen stručni ispit,
-godinu dana radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać: 80/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.