Prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 20.07.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši


01. Šef zemljišnoknjižnog odjeljenja - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik - zemljišnoknjižni referent - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: osigurava da se poslovi unutar zemljišnoknjižnog odjeljenja obavljaju blagovremeno, zakonito i pravilno; vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišnonjižnih predmeta i vrši raspored predmeta u rad zemljišnoknjižnim referentima; vrši kontrolu odluka i isprava koje sačinjavaju referenti kod rada sa predmetima; sačinjava izvještaj o radu odjeljenja kao i mjesečni izvještaj o prisutnosti na radu u odjeljenju i dostavlja ga sekretaru suda; pruža stručnu pomoć zemljišnoknjižnim referentima i ostalim zaposlenim u odjeljenju; sarađuje kod provođenja raznih projekata posebno u vezi zemljišnoknjižnog odjeljenja; stara se o stručnoj literaturi i edukaciji referenata kroz prijave upućene tehničkom sekretaru; iskazuje potrebe materijala i opreme za rad odjeljenja, kao i prijave nedostataka u opremi nadležnoj službi; vrši poslove zemljišnog referenta sa obimom posla od 60%, a kako je regulisano Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišnoknjižnim uredima u Općinskim sudovima u FBiH („Sl.novine FbiH", broj: 75/09);obavlja i ostale poslove po nalogu predsjednika suda i sekretara suda.

02.Opis poslova: vođenje zemljišnih knjiga u skladu sa zakonom i drugim propisima iz te oblasti; rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovore o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige; provodi uknjižbu, zabilježbu i predbilježbu u zemljišnim knjigama; rješava po RZ predmetima; izrađuje rješenja o uknjižbi; rješava zemljišnoknjižne predmete; uspostavlja nove ZK uloške; zavodi DN predmete u DN upisnik; vrši unos podataka iz pisanog u elektronski medij i verifikuje i potpisuje ZK uloške preuzete u elektronsku knjigu podataka; stara se za blagovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije geodetskih uprava; prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, istorijat nekretnina prema bazi podataka, te starom zemljišnoknjižnom stanju; vodi upisnik raznih zemljišnoknjižnih predmeta; vodi upisnik naručenih izvoda Nar; izrađuje izvještaje o broju urađenih zahtjeva i obavlja ostale poslove koje mu povjeri predsjednik suda, sekretar suda.


Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj: 023-0-SU-15-000562 od 17.11.2015. godine, i to:

Za poziciju 01:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke;
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta;
- poznavanje rada na računaru.


Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika, a za poziciju 02. pravo prijave imaju i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. kandidati koji se prijavljuju na poziciju 02, a obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza 6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši: 71/16"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.