Prijem državnog službenika u Općini Bosanski Petrovac
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 20.07.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanski Petrovac


-Stručni saradnik za planiranje i praćenje izvršenja budžeta - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: priprema budžetski kalendar; priprema dokument okvirnog budžeta; provodi svu proceduru propisanu za donošenje budžeta; priprema nacrt, prijedlog i rebalans budžeta; prati izvršenje usvojenog budžeta i o tome dostavlja mjesečni izvještaj općinskom načelniku; prati stanje obaveza i potraživanja općine i predlaže mjere; prati stanje namjenski neutrošenih sredstava općine; radi periodične i godišnje konsolidovane obračune i finansijske izvještaje za Ministarstvo finansija USK; priprema periodične godišnje izvještaje izvršenja budžeta za potrebe općinskog vijeća; odgovara za primjenu propisa, za blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja; priprema i učestvuje u izradi svih informacija i izvještaja iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi svih akata iz nadležnosti službe; prikuplja i vrši obradu zahtjeva budžetskih korisnika i općinskih službi; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac, broj: 01-34-662-6/16 od 09.05.2016. godine („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac", broj: 7/16) i broj: 01-34-662-7/16 od 20.06.2016. godine („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac", broj: 12/16), i to:

- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanje prvog (180 ECTS, 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija ekonomske struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza 6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanski Petrovac: 65/16"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.