Prijem državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.07.2016. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

 


- Županijski upravni inspektor - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: županijski upravni inspektor vrši poslove upravnog nadzora koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona i radom tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji, te drugih institucija u sustavu županijske i općinske državne uprave. Poslovi županijskog upravnog inspektora odnose se na nadzor nad izvršavanjem zakona o upravi i drugih županijskih propisa koji se odnose na ustrojstvo i način rada tijela uprave i upravnih organizacija (Pravilnik o unutarnjoj organizaciji) , propisa koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa državnih službenika i namještenika u tijelima uprave i upravnim organizacijama, upravni postupak i pravilnost primjene i poštivanje odredbi zakona o upravnom postupku, provedbom administrativnog izvršenja, posebne upravne postupke uređene posebnim propisima i uredsko poslovanje u tijelima uprave i upravnim organizacijama. Obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Županijski upravni inspektor je državni službenik s posebnim ovlastima.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije broj: 04-01-02-132/14 od 25.08.2014. i to;
- završen pravni fakultet, VII stupanj stručne spreme - visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 3 ( tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
- položen ispit općeg znanja

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo


 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.