Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužiteljstvu-tužilaštvu Kantona 10
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužiteljstva-tužilaštva Kantona 10, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužiteljstvu-tužilaštvu Kantona 10

 

- Stručni savjetnik - psiholog (za maloljetnike i podršku svjedocima u predmetima ratnih zločina) - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: u toku pripremnog postupka prikuplja podatke koje se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka; prikuplja podatke koji se odnose na primjenu odgojnih preporuka, mjera i dr, može davati mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzimanja drugih mjera za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka; obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaje; vodi evidenciju i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca za maloljetnike; pruža psihološke, tehničke i druge vidove podrške za vrijeme istražne faze u krivičnim postupcima; odgovoran je za psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke s fizičkim i psihičkim poteškoćama, žrtve mučenja i sl.) za vrijeme istražne faze u krivičnim postupcima; kontaktira svjedoka s ciljem pribavljanja neophodnih informacija radi njihovog uspješnog učešća u krivičnim postupcima; uspostavlja kontakte s relevantnim organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini s ciljem pružanja pomoći svjedocima, kao i saradnju s civilnim društvom u pružanju podrške i davanju informacija svjedocima koje bi im mogle poslužiti nakon svjedočenja; prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i mjeri, te obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputstvima radi uspostavljanja i izrade odgovarajućih dokumentacionih materijala; po potrebi izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale, te dostavlja u pismenoj formi sa procjenom stanja i potreba osumnjičenog, svjedoka ili osoba pod prijetnjom; obavlja i druge složenije poslove osnovne djelatnosti po nalogu glavnog tužioca, tužilaca i Sekretara Tužilaštva; kao korisnik sistema TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- VSS, VII stepen ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja, I (najmanje 240 ECTS bodova), II ili III ciklusa - završen filozofski fakultet - odsjek psihologija,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- položen stručni ispit za psihologa
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. dokaz o položenom stručnom ispitu za psihologa;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom tužiteljstvu-tužilaštvu Kantona 10"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.