Prijem državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 21.06.2016. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije

 

- Stručni suradnik za informatičke poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Instalira, testira i konfigurira operacijski sustav, softver za operacijski sustav i rješava probleme na radnim stanicama, perifernim i drugim uređajima; instalacija i održavanje hardverske opreme; brine o kvalitetnoj zaštiti od malicioznog softvera; sudjeluje u sređivanju, kontroli i nadogradnji baze podataka i aplikativnih softvera; kontrolira rad baze podataka, vrši ispravku netočno i nepravilno unesenih podataka (organizacije i fizičke osobe); implementira izrađene predloške kontrolnih listi, unos odnosno editira kontrolne liste; izrađuje planove i programe za uspostavu, razvoj i povezivanje informacijskog sustava i njegovo održavanje; istražuje i proučava mogućnost računalne opreme u cilju poboljšanja postojećih i usvajanja novih informacijskih tehnologija primjerenim evolucijskim potrebama Uprave; obavještava odgovorne osobe Uprave o uočenim problemima u radu sustava i neposredno radi na otklanjanju uočenih problema u radu sustava; pomaže korisnicima u slučaju grešaka i kod pitanja vezanih za hardvere, softver i komunikacije radnih stanica; obučava korisnike u pokretanju softvera na radni stanicama; provjerava ispravnost radnih stanica, evidentira uočene kvarove na hardveru, obavještava osobe zadužene za servisiranje spomenute opreme, izvještava o potrebi angažiranja servisa za otklanjanje kvarova, obavještava korisnike o otklonjenim kvarovima na opremi; vrši i druge poslove po nalogu direktora, za svoj rad odgovoran je direktoru Uprave.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije broj:19-01-02-0323/16 od 12.svibnja i to;
- VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koje se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja - informatički smjer
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije" 118/16

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Po ovlaštenju direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.