Prijem državnih službenika u Općini Velika Kladuša
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.06.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Velika Kladuša, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša


 

01.Stručni saradnik za budžet - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za lokalnu samoupravu i javnu upravu - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Prati propise iz oblasti budžeta; učestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Općine i Odluke o izvršenju budžeta; priprema i učestvuje u izradi svih informacija i izvještaja iz oblasti budžeta; prikuplja tokom cijele godine informacije, projekte i elaborate relevantne za pripremanje nacrta budžeta; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka; prati i analizira kvartalne izvještaje budžetskih korisnika i predlaže daljnju realizaciju sredstava; uz korištenje raznih metoda stručno obrađuje podatke iz prethodnih godina i koristi ih u izradi budžetskih dokumenata; vodi evidenciju obaveza iz budžeta Općine; priprema periodične izvještaje o izvršenju budžeta i popunjava konsolidovane obrasce; prati likvidnost budžeta Općine; usklađuje, prati i kontroliše likvidaciju ukupnih općinskih rashoda, odnosno rashoda općinskih službi pojedinačno; učestvuje u izradi svih akata Službe; prati realizaciju projekata u okviru pozicije kapitalnih izdataka i drugih pozicija po potrebi; učestvuje u pripremi i stručno obrađuje odgovore po zahtjevima za sredstvima iz budžeta; izrađuje informacije o prikupljanju i naknadi prihoda iz nadležnosti općinskog budžeta; ostvaruje saradnju sa nadležnom Poreskom ispostavom; učestvuje u pripremi i izradi normativnih akata za uređenje i poboljšanje ubiranja prihoda iz nadležnosti Općine; učestvuje u praćenju i davanju mišljenja i primjedbi na izvještaje o godišnjem obračunu, raspodjeli dobiti, pokriću gubitka javnih preduzeća i javnih ustanova, pregleda plana poslovanja i revidiranog plana poslovanja; vodi analitičke evidencije o sitnom inventaru i stalnim sredstvima; vrši usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim inventurom; obračunava i provodi otpis za stalna sredstva; vrši statistička izvještavanja iz djelokruga službe za potrebe Općinskog organa uprave i nadležnih institucija; vodi materijalno knjigovodstvo za materijale koji idu preko ekonomata -skladišta; za svoj rad je odgovoran šefu službe; vrši i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta po nalogu šefa službe.

02.Opis poslova: Učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala iz djelokruga rada; prati i analizira stanje u primjeni propisa iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave; prati i analizira sardnju sa organizacijama civilnog društva iz djelokruga rada; učestvuje u izradi projekata vezanih za strategiju javne uprave; prikuplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka značajnih za ove oblasti; prati i istražuje stanja i promjene vezane za javnu upravu i lokalnu samoupravu; vrši izradu odgovarajućih materijala; obavlja i druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta a po nalogu Šefa službe; za svoj rad odgovara Šefu službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša br.02-05-2449/14 od 02.07.2014.god. i izmjenama i dopunama istoga Pravilnika br.02-05-1129/16 od 16.05.2016.god., i to:

za poziciju 01.
-VSS, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (180 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

za poziciju 02.
-VSS, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija fakultet političkih nauka, usmjerenje lokalna
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen ispit općeg znanja i stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša: 56/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.