Prijem državnih službenika u Općini Bosanska Krupa
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.05.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bosanska Krupa

 

01.Stručni saradnik za poslove infrastrukture - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za ekonomski razvoj, obrt i poduzetništvo - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Vrši izradu predmjera i predračuna radova na poslovima rekonstrukcije i sanacije saobraćajne infrakstrukture; prikuplja podatke sa terena potrebne za godišnje investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture; prikuplja podatke iz oblasti rekonstrukcije i izgradnje saobraćajne infrastrukture, te učestvuje u izradi projekata vezane za saobraćajnu infrastrukturu prema drugim subjektima i institucijama relevantnim za izgradnju i održavanje saobraćejne infrastrukture; prati realizaciju budžeta za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje putne infrastrukture; učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenje realizacije istog; prati realizaciju ugovora dodjeljenjih projekata, koordinira aktivnosti sa izvođačima i izvještava o istom nadređene; uspostavlja i ažurira elektronsku bazu podataka o objektima komunalne infrastrukture (lokalni i nekategorizirani putevi, vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine, parkinzi, rekreacione površine, zelene površine, pijačna mjesta, trgovi, trotoari, autobusna stajališta; obavlja redovne uviđaje na terenu u svrhu izrade predračuna za tekuće i investiciono održavanje objekata komunalne infrastrukture; obavlja poslove stručno tehničkog internog nadzora na realizaciji manje složenih projekata na kojima je investitor općina; obavlja poslove koordinacije prilikom realizacije projekata izgradnje i obnove saobraćajne infrastrukture na podrućjima općine uključujući i poslove sanacije klizišta u zoni putnog pojasa; obavlja uviđaje na terenu na osnovu podnesenih zahtjeva stranaka u svrhu odobrenja investicija na objektima komunalne infrastrukture; obavlja uviđaje na terenu u slučajevima hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture (klizišta, odroni, poplave, oštećenja objekata i sl.); obavlja terensko prikupljanje podataka potrebnih za izradu predmjera i predračuna za tendersku dokumentaciju u poslovima infrastrukture; izrađuje predmejere i predračun za tendersku dokumentaciju u poslovima komunalne infrastrukture; priprema dokumentacije za predmejere i predračune sanacije i rekonstrukcije objekata a za potrebe implementacije projekata sanacije i rekonstrukcije komunalne infrastrukture; sačinjava zapisnik o oštećenjima na objektima iz oblasti infrastrukture nastalim od prirodnih nepogoda ili oštećena od strane trećeg lica (na lokalnim i nekategoriziranim putovima i sl.), a uvidom u stanje na terenu; sačinjava izvještaje o izvršenim radovima i datim uslugama u oblasti komunalnih poslova i infrastrukture, a za potrebe kompletiranja financijske dokumentacije, na osnovu uvida u stanje na terenu; učestvuje u pripremi i izradi kvartnih i godišnjih izvještaja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture; surađuje sa mjesnim zajednicama i obavlja potrebne uviđaje na terenu kod odabira prioritetnih projekata u komunalnoj infrastrukturi na nivou općine; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

02.Opis poslova: Prikuplja sekundarne i primarne podatake bitne za lokalni ekonomski razvoj u suradnji sa drugim nadležnim službama, koji uključuju informacije o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj poslovnoj infrastrukturi, a sa ciljem pružanja pravovremenih i pouzdanih informacija svim zainteresiranim stranama, a naročito investitorima; identifikuje prilike za investiranje i razvoj, te inovativna rješenja kao odgovor na potrebe tržišta i investitora; u saradnji sa službenikom za informisanje priprema promotivne materijale za privlačenje investitora (brošure, promotivne materijale najperspektivnijih privrednih sektora i sl.); vrši statističku obradu podataka i statistička istraživanja u suradnji sa drugim nadležnim službama a relevantne za primarne i najperspektivnije privredne sektore općine; održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog sektora, privrednih komora, udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, privrednog vijeća itd.); priprema i prezentira početne analize i analizu podataka o investitorima i priprema prijedloge sa kojim investitorima treba nastaviti suradnju, a u suradnji sa drugim nadležnim službama; priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima viših nivoa vlasti, a u suradnji sa drugim relevantnim općinskim službenicima i članovima JURA-e; priprema projekte i projektne prijedloga za potrebe podnošenja zahtijeva za eksternim financiranjem, a u suradnji sa drugim nadležnim službama i članovima JURA-e; učestvuje u izradi socio-ekonomske analize stanja kroz izrade analize stanja ekonomije općine; koordinira procese izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja općine kao sastavnog dijela integrirane strategije razvoja općine; sudjeluje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u poslovima implementacije strategije razvoja na dnevnoj osnovi, sukladno zadacima postavljenim od šefa Službe; u okviru referata izrađuje planove implementacije i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizlaze iz akcionih planova i plana lokalnog ekonomskog razvoja kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja općine; učestvuje u procesima usaglašavanja izrade budžeta i planova implementacije; učestvuje u procesu izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava uključivanja prioriteta, programa i projekata iz plana lokalnog ekonomskog razvoja integrirane strategije razvoja općine; prati implementaciju plana lokalnog ekonomskog razvoja; vrši analizu ostvarenja i učinka implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja, te podnosi izvještaj šefu Službe; vodi ukupne evidencije ključnih indikatora lokalnog ekonomskog razvoja, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora vezanih za lokalni ekonomski razvoj, a u skladu sa integriranom strategijom razvoja općine i zahtjevima šefa Službe; priprema i podnosi godišnji izvještaj o napretku implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja u sklopu integrirane strategije razvoja općine; analizira učinak i doprinos općinskih službi implementaciji plana lokalnog ekonomskog razvoja kao dijela integrirane strategije razvoja općine; predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja, mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora; daje upute zainteresiranim licima o potrebnoj dokumentaciji za registriranje privrednih djelatnosti fizičkih i pravnih lica u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta i sličnih djelatnosti; priprema i kompletira dokumentaciju za registriranje privrednih djelatnosti fizičkih i pravnih lica u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta i sličnih djelatnosti; priprema i kompletira potrebnu dokumentaciju, te organizuje rad Komisije za utvrđivanje propisanih minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom; uspostavlja, vodi i ažurira propisane evidencije i Registar iz djelokruga trgovine, ugostiteljstva i obrta, fizičkih i pravnih lica, autobusnih redova vožnje, te iz oblasti saobraćaja fizičkih i pravnih lica; ovjerava trgovačke knjige, normative i cjenike ugostiteljskih radnji; organu nadležnom za poreze, inspekcijske poslove, nadležnom fondu PIO/MIO osiguranja, zavodu zdravstvenog osiguranja te nadležnim institucijam dostavlja podatke iz evidencija za koje je zadužen; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evodencija; u okviru struke izrađuje nacrte i prijedloge općinskih odluka i drugih propisa iz djelokruga opisa referata; učestvuje u predlaganju mjera za unapređenje razvoja privrede u općini; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pismene izvještaje o radu; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.


Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa br.01/N-02-3362-1/16 od 25.04.2016.god., i to:
za poziciju 01.
-VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja građevinske struke, smjer opšti,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen vozački ispit B kategorije.
za poziciju 02.
-diploma visokog obrazovanja - VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija ekonomske struke,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije:
http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (samo za poziciju 01.);
7. dokaz o poznavanju rada na računaru (samo za poziciju 02.);
8. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bosanska Krupa: 48/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.