Interni oglas Općina Bosanski Petrovac
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.05.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/12), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, objavljuje

 

 

INTERNI OGLAS 
za popunu radnog mjesta državnog službenika u

 

 

-Stručni saradnik za građanska stanja            - 1 (jedan) izvršilac

 

 

Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti građanskih stanja; pruža stručnu pravnu pomoć iz oblasti građanskih stanja; obavlja poslove u vezi sa zaključenjem braka; vrši upis u matične knjige zakonom određenih činjenica o rođenju, državljanstvu, sklapanju braka, smrti, i druge zakonom predviđene činjenice, kao i promjene u vezi s tim činjenicama; vodi postupak priznanja očinstva; vodi postupak promjene prezimena nakon prestanka ili poništenja braka; izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana; sastavlja smrtovnice za umrla lica i dostavlja ih nadležnim sudovima; obavlja naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa Zakonom, a po osnovu pravomoćnog rješenja nadležnog organa; popunjava statističke upitnike, te vrši upise jedinstvenih matičnih brojeva građana u knjige; po potrebi vrši provjeru podataka za Policijsku upravu; odgovara za ažurnost i urednost protokola matične evidencije; vrši otpremu pošte i obavlja arhiviranje; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad neposredno odgovara šefu službe. 

 

 

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac, broj: 01-34-662-3/16 od 17.03.2016. godine („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj: 3/16) i broj: 01-34-662-3/16 od 11.04.2016. godine („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj: 5/16), i to:

-       VSS, VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke;

-       najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;

-       položen posebni stručni ispit za matičara;

-       poznavanje rada na računaru.

 

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

  1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje; 
  2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
  3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
  4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti i:

-       dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,

-       dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;

5.    dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara;

  1. dokaz o poznavanju rada na računaru;

7.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza 6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno  sve  tražene  dokumente,  treba  dostaviti u roku od 8 dana  od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton

Ured za postavljenja u Bihaću

Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77000 Bihać

sa naznakom:

„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Općini Bosanski Petrovac“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                

D I R E K T O R

 

 

                                                                                                       mr. sc. Sead Maslo 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.