Interni oglas Općina Sanski Most
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.05.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/12), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, o b j a v lj u j e

 

 

INTERNI OGLAS 

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

 

 

01.  Stručni savjetnik – Interni revizor                                – 1 (jedan) izvršilac    

02.  Viši stručni saradnik za upravno rješavanje                – 1 (jedan) izvršilac

 

 

01.Opis poslova: Interni revizor ima sljedeća ovlaštenja: slobodno pristupiti u prostorije organizacije u kojoj vrši reviziju, uzimajući u obzir sigurnosna pravila i pravila dobrog ponašanja; pristupiti odgovarajućoj dokumentaciji vezanoj za reviziju u organizaciji u kojoj vrši reviziju, uključujući i dokumentaciju koja ima karakter poslovne tajne i podacima koji su elektronski čuvani, osiguravajući zaštitu tajnosti podataka u skladu sa zakonom, podzakonskim i internim aktima; tražiti fotokopije, izvode ili potvrde spomenutih dokumenata i u izvjesnim slučajevima izuzimati originalne dokumente ostavljajući kopiju sa potvrdom o izuzimanju; zahtijevati usmenu ili pisanu informaciju od bilo kojeg zaposlenog ili rukovodioca organizacije koja se revidira; zahtijevati informacije od drugih institucija vezano za aktivnosti i upravljanje revidiranim organizacijama. Interni revizor ima sljedeće obaveze: implementirati program revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti revizije; informirati rukovodioca revidirane organizacije o početku revizije, uz prezentaciju pisanog ovlaštenja; proučiti dokumentaciju i uvjete značajne za formulisanje objektivnog mišljenja; obrazložiti nalaze objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze; informirati šefa Službe za internu reviziju ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare; napraviti nacrt revizorskog izvještaja i razmotriti ga sa upravom u revidiranoj organizaciji; uključiti u završni revizorski izvještaj sva mišljenja uprave revidirane organizacije; dostaviti nacrt i finalni revizorski izvještaj šefu Službe za internu reviziju; u slučaju sukoba interesa vezano za reviziju odmah informirati šefa Službe za internu reviziju; vratiti sve originalne dokumente nakon završetka revizije; čuvati svaku državnu, profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku interne revizije; čuvati sve radne zabilješke nastale u vrijeme obavljanja interne revizije.

 

02.Opis poslova: vođenje upravnog postupka i rješavanje jednostavnijih i složenijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu objekta i u vezi s tim izrađuje prvostepena rješenja i druge akte; izrada rješenja koja se odnose na utvrđivanje obaveza plaćanja naknada za uređenje građevinskog zemljišta u postupku izdavanja lokacijske informacije; izrada rješenja koja se odnose na utvrđivanje obaveza plaćanja naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za prirodne pogodnosti /renta/ i rješenja o obavezi uplate naknade za troškove izgradnje javnog skloništa; učestvuje u izradi rješenja i drugih akata iz oblasti prostornog uređenja i građenja; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti o činjenicama i podacima iz djelokruga radnog mjesta; priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojima raspolaže Služba; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskoh akata iz nadležnosti Službe; vodi evidenciju podnesenih žalbi; vodi internu evidenciju upravnih predmeta; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja i sve druge poslove po nalogu šefa Službe i istom je odgovoran.  

 

 

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, i to:

 

Za poziciju 01:

-       VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske ili pravne struke;

-       certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija;

-       najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS;

-       poznavanje rada na računaru;

-       poznavanje engleskog jezika;

-       da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

 

Za poziciju 02:

-       VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke;

-       najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS;

-       poznavanje rada na računaru.

 

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Prijavljivanje na oglas:

 

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje; 

2.    potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;

3.    potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije:  

       http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;

4.    dokaz o poznavanju rada na računaru;

5.    certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija; (za poziciju 01.)

6.    dokaz o poznavanju engleskog jezika, prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 37/11 i 84/15); (za poziciju 01.)

7.    ovjerenu izjavu da kandidat nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH; (za poziciju 01.)

8.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u   Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

 

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

 

Prijavu na oglas, odnosno  sve  tražene  dokumente,  treba  dostaviti u roku od 8 dana  od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton

Ured za postavljenja u Bihaću

Ul. Alije Đerzeleza br.6

77000 Bihać

sa naznakom:

„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općini Sanski Most: 46/16“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                       

D I R E K T O R

                                                                                             

 

                                                                                                       mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.