Prijem državnog službenika u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.05.2016. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije

 

- Stručni suradnik za materijalno - financijske poslove u Službi za financijsko - materijalne, protokolarne i administrativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Stručni suradnik za materijalno-financijske poslove u Službi za financijsko - materijalne, protokolarne i administrativno-pravne poslove obavlja složene poslove i to; izrađuje tipska izvješća, kontrolira i mjeri podatke u oblasti materijalno - financijskog poslovanja Ureda; obrađuje podatke prema metodološkim, računovodstvenim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajući dokumentacijski materijal; stručno obrađuje sistematska rješenja od značaja za oblast materijalno - financijskog poslovanja; vrši prijem podataka vezanih za provedbu materijalno financijskog poslovanja; vrši unos i evidenciju prikupljanih podataka u sustavu računalne obrade; sudjeluje i pomaže u izradi i prikupljanju podataka ( izradom raščlambenih informativnih i drugih materijala te stručnom obradom sistematskih rješenja) za prednacrt, nacrt i prijedlog proračuna i završnog računa (opća bilanca sredstva) Ureda, a u odnosu na materijalno-financijsko poslovanje; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informiranje Šefa službe i Predstojnika Ureda o pojedinačnim i konkretnim stavkama materijalno-financijskog poslovanja; predlaže mjere radi poboljšanja učinkovitosti materijalno-financijskog poslovanja Ureda i mjera za uređivanje određenih pitanja iz područja materijalno-financijskog poslovanja Ureda; stara se o pravodobnoj obradi podataka i izradi materijala; vrši i druge poslove u okviru radnog mjesta po nalogu Šefa Službe. Za svoj rad odgovara Šefu Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije broj: 16-01-02-95/14 od 18.08.2014. i to;

- završen ekonomski fakultet VII stupanj stručne spreme - visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog obrazovanja s 240 ECTS bodova, ili visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja sa najmanje 180 ECTS bodova;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

 

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno:

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije" 99/16

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.