Prijem rukovodećeg državnog službenika u Općini Sanski Most
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.03.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Sanski Most

 

-Načelnik službe za finansije, trezor i zajedničke poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Službe; prima i pregleda poštu, daje upute i preko Šefova odsjeka koordinira i prati izvršenje datih poslovai zadataka iz djelokruga rada Službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenje od Općinskog načelnika; učestvuje u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službi radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Službe; učestvuje u procesima strateškog planiranja; učestvuje u izradi Plana implementacije Strategije (1+2), priprema godišnji plan rada Službe koji sadrži redovne poslove i prioritetne projekte iz Plana implementacije, uključujući i specifične projekte koji se u funkciji razvoja implementiraju na području Općine; stara se da se blagovremeno i u skladu sa procedurama, pripremaju projekti iz nadležnosti Službe, sa odgovarajućom tehničkom i drugom potrebnom dokumentacijom; osigurava pripremu akcionih planova za projekte dodijeljene na implementaciju, praćenje realizacije prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima; obezbjeđuje učešće predstavnika Službe u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz nadležnosti Službe; svakodnevno, direktno sarađuje sa Stručnim saradnikom za planiranje i koordinaciju razvoja u Kabinetu načelnika, te njemu i Stručnom saradniku za podršku ekonomskom razvoju, dostavlja podatke o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata (kopija potpisanog ugovora, ovjerenih situacija, i sl. izvršenih plaćanja, završetak projekta, zatvaranje projekta - istekli garantni rokovi i sl.) kao i sve primjedbe i sugestije koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije i preduzimanje mjera za poboljšanje i ažuriranje Strategije; određuje odgovorne izvršioce u Službi za poslove iz oblastu upravljanja razvojem za koje je nadležna Služba; sa saradnicima u Službi održava redovno (najmanje kvartalno) tematski sastanak o aktuelnim pitanjima upravljanja razvojem; utvrđuje konačne tekstvove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe; po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća obavještenja po pitanjima iz nadležnosti Službe; prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti Službe; utvrđuje prijedlog ocjena rada za službenike i namještenike na prijedlog Šefova odsjeka; stara se o stručnom usavršavanju uposlenika u toku rada; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno i efektivno vršenje poslova; inicira i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; prati i primjenjuje donošenje novih, odnosno izmjene i dopune važećih zakonskih i drugih propisa; redovno informiše Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe o stanju u oblasti za koju je obrazovanja Služba; podnosi godišnji izvještaj o radu Službe; inicira i vrši izradu nacrta i prijedloga Općinskog budžeta i rebalansa budžeta; podnosi izvještaj Općinskom vijeću o periodičnim i godišnjem izvršenju budžeta; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe i istim je odgovoran.

Uslovi: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most br.01-02-1729/12 od 23.07.2012.god. i Izmjenama i dopunama istoga Pravilnika br.01-02-1246/15 od 25.06.2015.god. , i to:
-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ured za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza 6, Bihać, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
URED ZA POSTAVLJENJA U BIHAĆU
Ul. Alije Đerzeleza 6, 77000 Bihać
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Sanski Most: 17/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.