Prijem državnih službenika u Općini Cazin
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.02.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Cazin, o b j a v lj u j e

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Cazin

 

01. Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti poduzetništva i obrta pri Službi za privredu i poljoprivredu - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za upravno-pravne poslove pri Službi za urbanizam i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za poslove urbanizma i građenja pri Službi za urbanizam i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz djelokruga Službe koji se odnosi na: utvrđivanje uslova za obavljanje registrovanih djelatnosti pravnih lica koji su u nadležnosti općinskog organa uprave, usklađivanje donesenih upravnih akata sa izmjenama i dopunama propisa na osnovu kojih su doneseni, utvrđivanje prestanka važenja upravnih akata po zahtjevu pravnih lica ili po službenoj dužnosti, vodi postupak u predmetima iz djelokruga Službe radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja; vodi prvostepeni upravni postupak i upravno rješava u prvostepenom postupku koji se odnosi na: izdavanje odobrenja za rad trgovinske djelatnosti, izdavanje odobrenja za rad ugostiteljsko-turističke djelatnosti, izdavanje odobrenja za obavljanje obrta fizičkim licima, izdavanje upravnih akata kojim se mijenja pravosnažan upravni akt, izdavanje upravnih akata kojim se odobrava privremena ili stalna odjava rada; vodi prvostepeni upravni postupak i upravno rješava u prvostepenom postupku u vezi ostalih poslova iz nadležnosti Službe; prikuplja i obrađuje dokumentaciju za poslovne jedinice i vodi bazu podataka; priprema dokumentaciju za rad Komisije za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uslova za rad poslovnih objekata; vodi registar izdatih rješenja za obavljanje djelatnosti i evidentira sve promjene; zaprima obavijesti o početku, promjenama i prestanku rada prodajnih objekata kod pravnih lica, evidentiranje istih i prosljeđivanje nadležnoj inspekciji; izdavanje dopunskih taksi oznaka taksi prevoznicima; vodi evidenciju o izdanim i vraćenim taksi oznakama; vodi obrtni registar i knjigu registarskih uložaka; izrađuje izvještaje, analize i informacije iz oblasti poduzetništva i obrta za potrebe Službe, općinskog načelnika i općinskog vijeća; predlaže izmjene, dopune i usklađivanje normativnih akata u svrhu unapređenja stanja u ovoj oblasti kao i usklađivanje sa novim zakonima i propisima; učestvuje u izradi normativnih akata koji se odnose na djelokrug rada Službe; pruža stručnu i pravnu pomoć pravnim i fizičkim licima iz oblasti poduzetništva i obrta; prati propise iz djelokruga rada Službe i stara se o njihovoj pravilnoj primjeni; po potrebi, ostalim zaposlenim u Službi daje pravna mišljenja u vezi primjene propisa iz okvira nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

02.Opis poslova: rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku i vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti urbanizma i građenja, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti (urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole, komunalne takse) i vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata iz nadležnosti Službe; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; prati zakone i druge propise iz nadležnosti Službe i daje prijedloge i sugestije na nacrte zakona i drugih propisa u postupku javne rasprave; priprema upravne predmete i daje upute za daljnja prikupljanja podataka neophodnih za obradu predmeta službenicima i namještenicima; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti koji se odnose na poslove iz nadležnosti radnog mjesta; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast iz Službe; prima i saslušava stranke za potrebe upravnog postupka i o tome sačinjava zapisnik; sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja upravnih predmeta i dostavlja ih rukovodiocu Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu rukovodioca Službe.

03.Opis poslova: po nalogu voditelja postupka za potrebe izdavanja urbanističkih saglasnosti, lokacijske informacije, komunalnih taksi i uvjerenja obavlja sljedeće poslove: priprema elemente i vrši obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta; vrši obradu zahtjeva i prikupljanje potrebnih saglasnosti, mišljenja, očitovanja, uslova i potvrda u postupcima iz nadležnosti Službe; vrši izradu i objavu javnog poziva za učešće zainteresovanih stranaka u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i lokacijske informacije; učestvuje u izradi analitičkih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (izvještaji, redovne i periodične informacije); izdaje uvjerenja iz nadležnosti Službe u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, Zakonom o dopunskim pravima branilaca, ZUP-om i o istim vodi evidenciju; izdavanje uvjerenja iz evidencije Službe za potrebe pristupa informacijama; zaprima zahtjeve i vodi evidenciju o prijavi početka izvođenja radova; zaprima zahtjeve i vodi evidenciju o izdatim klauzulama pravosnažnosti; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Cazin, broj: 01/N-34-7565/15 od 01.07.2015. godine, te izmjenama navedenog Pravilnika, broj: 01/N-34-996/16 od 26.01.2016. godine, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke;
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za pozicije 02. i 03. pravo prijave imaju i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS;
4. kandidati za pozicije 02. i 03. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Cazin: 15/16"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.