Prijem državnog službenika u Općini Livno
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 22.02.2016. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno objavljuje,


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Livno

- Predstojnik Ureda načelnika - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova; Predstojnik Ureda načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Ureda načelnika; u suradnji sa načelnikom Općine saziva sjednice kolegija, savjeta i druge sjednice, sastanke i prijeme, sudjeluje u pripremi općinskog načelnika za javne istupe vezano za davanje određenih informacija iz nadležnosti općinskog načelnika i službe; priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe općinskog načelnika; priprema pismene obavijesti, priopćenja i redovno obavještava javnost o radu općinskog načelnika; organizira svečane prijeme u ime načelnika; prati i usuglašava protokol prijema pravnih i fizičkih osoba za općinskog načelnika; prati izradu i po potrebi neposredno izrađuje nacrt podsjetnika, zapisnika, zaključaka i dr. pojedinačnih akata sa sjednica i sastanaka koje organizira načelnik; prati realizaciju programa rada načelnika; prima poštu za načelnika i odgovoran je za rješavanje iste; uz konsultacije sa općinskim načelnikom predlaže manifestacije od društvenog interesa za koje bi Općina, odnosno načelnik bio pokrovitelj; dogovara susrete sa predstavnicima medija, i odgovoran je za odnose sa javnošću i informiranje; vodi registar značajnih datuma i događaja i blagovremeno priprema poruke, čestitke i drugo; sugerira načelniku kada će i za koji medij dati izjavu i o kojim pitanjima i kojim povodom; odgovoran je za korektnu i profesionalnu suradnju sa medijima; odgovoran je za blagovremeno obavještavanje medija o redovnim i izvanrednim događanjima u Općini; u dogovoru sa načelnikom Općine organizira konferencije za novinare; organizira susrete načelnika i njegovih suradnika sa medijima sa ciljem razmjene mišljenja o određenim pitanjima i događanjima; odgovoran je za kreiranje WEB stranice Općine; odgovoran je i neposredno sudjeluje u izradi publikacija, brošura i drugih info-materijala Općine i načelnika; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu općinskog načelnika.
Predstojnik Ureda načelnika za svoj rad neposredno odgovara općinskom načelniku.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-3037/15 od 13.11.2015., Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-322/16 od 01.02.2016., i to:

-VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) novinarskog, filozofskog, politološkog, pravnog ili ekonomskog, smjera,
- položen ispit općeg znanja,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu.
Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
5. dokaz o poznavanju rada na računalu
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Livno"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.