Prijem rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.01.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Velikoj Kladuš
i

 

- Sekretar suda na mandatni period od 5 (pet) godina -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenika suda i organizacijskih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opšte i pojedinačne akte suda; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada suda; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; vodi sve poslove oko procedure prijema zaposlenika u radni odnos; ocjenjuje rad zaposlenika suda u skladu sa zakonom; povjerava zaposlenicima suda obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava redovne sastanke sa rukovodiocima organizacionih jedinica suda, radi planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja u sudu; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda, uključujući i poslove javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa budžetom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije zaposlenika suda, uključujući i pripravnike-volontere; organizuje vođenje evidencije i kontrole odsustvovanja sa posla za sudije i zaposlenike; obavlja poslove službenika za informisanje; po ovlašćenju predsjednika suda obavlja poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad zaposlenika suda; upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i tako pomaže predsjedniku suda u rukovođenju sudom; prati i proučava propise potrebne za organizaciju i rad suda; obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjednika suda; sekretar je za svoj rad odgovoran predsjedniku suda.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Velikoj Kladuši br.023-0-SU-15-000 562 od 17.11.2015.god., i to:
-VSS-VII stepen, pravni fakultet, ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja -pravne struke,
-položen stručni upravni ispit,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS od čega najmanje 3 (tri) godine na organizacijskim poslovima,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na organizacijskim poslovima od najmanje 3 (tri) godine;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ured za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza 6, Bihać, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
URED ZA POSTAVLJENJA U BIHAĆU
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać

sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši: 106/15"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.