Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Bihaću
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.01.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Bihaću, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Bihaću


 

- Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - zemljišnoknjižni referent - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovore o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige; donosi rješenja u zemljišnoknjižnim predmetima; radi rješenja u KPU predmetima; izrađuje zemljišnoknjižne izvatke; obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa istorijatom; po zahtjevu stranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige; vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za uknjižbu i daje strankama obavještenja i upute u vezi zemljišnoknjižnog postupka; rješava predmete oznake „RZ" i „Nar"; vrši unos podataka iz pisanog u elektronski medij, te verifikuje i potpisuje zemljišnoknjižne uloške preuzete u elektronsku bazu podataka; usaglašava podatke preuzetog katastra nekretnina sa Zakonom o zemljišnim knjigama i otklanja greške; preuzima podatke novog katastarskog premjera u zemljišnu knjigu; sačinjava izvještaje o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada ZK odjeljenja utvrđene zakonom; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu predsjednika, sekretara suda i šefa odjeljenja.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Bihaću, broj: 017-0-Su-12-000384 od 25.05.2012. godine, i to:

- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
- položen stručni ispit
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta;
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton-Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Bihaću: 120/15"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.