Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.12.2015. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

 

01. Šef odsjeka upravnih poslova Policijske uprave Livno - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za propise iz oblasti oružja u Odsjeku za pravne, kadrovske, obrazovne i policijske poslove u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za zaštitu osobnih podataka u Odsjeku za zaštitu tajnih i osobnih podataka i praćenje propisa u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni suradnik- analitičar u Sektoru kriminalističke policije u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka; organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad; osigurava blagovremeno zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; prati stanje i provedbu propisa iz upravnih poslova; rješava najsloženije predmete iz ove oblasti; potpisuje javne isprave i akte iz oblasti upravnih poslova; obavlja poslove vezane za državljanstvo; vodi prvostupanjski upravni postupak iz svih oblasti upravnih poslova koji spadaju u nadležnost Ministarstva; priprema izvješća o radu i program rada; redovno usmeno ili pismeno obavještava šefa Sektora o stanju vršenja poslova i nadležnosti Odsjeka i problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora šefu sektora za administraciju.

02. Opis poslova: sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona, prijedloga propisa i općih akata koji se odnose na propise iz oblasti oružja; prati i istražuje promjene i pojave iz oblasti oružja i izrađuje potrebnu dokumentaciju o tim pojavama i promjenama;
prikuplja, sređiva, evidentira, kontrolira, promatra i obraduje podatke prema metodološkim i drugim uputama; daje stručna i pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na oblast oružja; regulira uvođenje novih tehnologija za, primjenu propisa iz oblasti oružja; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

03. Opis poslova: sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona, prijedloga propisa i općih akata koji se odnose na oblast zaštite osobnih podataka; prati i istražuje promjene i pojave iz oblasti zaštite osobnih podataka i izrađuje potrebnu dokumentaciju o tim pojavanm i pramjenama; prikuplja, sređiva, evidentira, kontrolira, promatra i obrađuje osobne podatke prema metodološkim i drugim uputama; daje stručna i pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na zaštitu osobnih podataka; nadzire zakonitost obrade osobnih podataka i odgovara na podneske iz oblasti zaštite podataka; regulira uvođenje novih tehnologija za obradu podataka; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

04. Opis poslova: vrši izradu analitičkih, statističkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast kriminaliteta; izrađuje tipska izvješća o radu Sektora, redovne i povremene informacije; predlaže mjere unaprjeđenja rada u području analitičkih, statističkih i informativnih poslova; proučava materijale i priprema odgovarajuće analitičke procjene; arhivira obrađene podatke i daje ih na korištenje; daje preporuke o načinu rada i predlaže načine otklanjanja uočenih nedostataka u radu; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ broj: 02-02-1-104/14 od 18.06.2014; Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014., i to:

Za poz 01. završen pravni fakultet, VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja

Za poz 02. završen pravni, ekonomski, prometni, sigurnosni, kriminalistički ili fakultet tehničkih znanosti, VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja

Za poz 03. završen pravni, ekonomski, prometni, fakultet političkih znanosti, VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja

Za poz 04. završen pravni, ekonomski, prometni, fakultet kriminalističkih znanosti, VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova (samo za pozicije 02., 03. i 04.) dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.