Prijem državnog službenika u Općini Bosanska Krupa
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.12.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa


 

- Stručni saradnik za projekte iz oblasti zaštite okoliša - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu projekata i projektnih prijedloga za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim finansiranjem, a u saradnji sa drugim nadležnim službama; učestvuje u pripremi dokumentacije za projekte zaštite okoliša za eksterne izvore finansiranja u saradnji sa resornim službama i posebno oformljenim projektnim timovima; prati i istražuje potrebe organa iz oblasti zaštite okoliša; radi na stručnoj obradi podataka koji se odnose na zaštitu okoliša; izrađuje tipske izvještaje u oblasti zaštite okoliša; učestvuje u izradi, ažuriranju integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u poslovima implementacije strategije razvoja u sektoru zaštite okoliša na dnevnoj osnovi; učestvuje u izradi planova implementacije i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizlaze iz akcionih planova i plana zaštite okoliša kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja općine; učestvuje u procesu izrade godišnjih tipskih planova općinskih službi a koji se odnose na projekte iz plana zaštite okoliša integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u procesima strateškog planiranja; učestvuje u izradi godišnjeg Plana implementacije strategije; u godišnji plan službe ugrađuje prioritete iz godišnjeg Plana implementacije; unosi podatke u tipske akcione planove za svaki projekat dodijeljen na implementaciju; učestvuje, sa službenikom za javne nabavke, u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz svoje nadležnosti; podatke iz uspostavljene evidencije o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata redovno dostavlja u JUR-u (od kopije potpisanog ugovora, preko ovjerenih situacija i sl., izvršenim plaćanjima, završenom projektu i zatvorenom projektu - istekli ugovori, garantni rokovi i sl.), kao i sve druge primjedbe i sugestije koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije, preduzimanje mjera za poboljšanja i predlaganje ažuriranja Strategije; vodi evidencije ključnih indikatora zaštite okoliša, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora vezanih za okoliš, a u skladu sa integriranom strategijom razvoja općine i zahtjevima šefa Službe; objedinjuje podatke i vodi jedinstvenu bazu podataka u oblasti zaštite okoliša; koordinira procese realizacije lokalnog ekološkog plana i plana zaštite okoliša, kao sastavnog dijela integrirane strategije razvoja općine; koordinira izradu revizije, implementacije, praćenja i ocjene napretka u realizaciji plana zaštite okoliša; priprema odgovarajuće tipske preglede, analize, informacije, izvještaje i prijedloge za poboljšanja u vezi sa provođenjem programa, projekata i mjera u oblasti zaštite okoliša; priprema tipske godišnje izvještaje o napretku implementacije plana zaštite okoliša; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, broj: 01/N-02-8029/15 od 03.12.2015. godine, i to:

- VSS/VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija struke menadžer, smjera menadžment u građevinarstvu;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima internog oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa: 105/15"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.