Prijem državnih službenika u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.12.2015. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva financija Hercegbosanske županije objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu financija Hercegbosanske županije

 

 

01. Stručni suradnik za pravne poslove u Sektoru za opće i pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za računovodstvo u Sektoru za računovodstvo - 1 (jedan) izvršitelj
03. Viši stručni suradnik za računovodstvo u Sektoru za računovodstvo - 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni suradnik za izvršavanje Proračuna u Sektoru za Proračun - 1 ( jedan) izvršitelj

01. Opis poslova; rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; sudjeluje u razmatranju i izradi materijala koje pripremaju organizacijske jedinice Ministarstva; brine se o provođenju zaključaka Skupštine i Vlade Županije koje se odnose na pravne poslove iz nadležnosti Ministarstva; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti iz nadležnosti Ministarstva i izrađuje potrebne dokumentacije i druge materijale o tim pojavama i obavlja i druge poslove po nalogu ministra i šefa Sektora. Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara šefu Sektora

02. Opis poslova; vrši nadzor o ispravnosti vođenja kartoteke osnovnih sredstava, opreme za korisnike proračuna; usuglašava knjigovodstveno i stvarno stanje i sravnjuje dokumentaciju s dobavljačima;; pregleda i kontrolira odgovarajuće registre iz pomoćnih knjiga i Glavne knjige riznice; pregleda i kontrolira izvještaje iz pomoćnih knjiga i Glavne knjige riznice u svezi nabave, obveza plaćanja, potraživanja, potpora, stanja sredstava i drugo; koordinira radom Operativnih jedinica za unos; prati obračun plaća, naknada, poreza i doprinosa proračunskih korisnika te unos računa-faktura u svezi istih; usklađuje uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i uplate drugih doprinosa proračunskih korisnika za koje se u riznici vrši obračun plaća i obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i ministra. Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku ministra za računovodstvo.

03. Opis poslova; kontrolira unesene narudžbenice i račune-fakture za korisnike proračuna koje opslužuju Operativne jedinice; izrađuje redovita i periodična izvješća i informacije iz oblasti prihoda i rashoda u okviru propisane metodologije; obavlja nadzor nad urednosti i sortira cjelokupnu računovodstvenu dokumentaciju, te vrši nadzor nad čuvanjem i arhiviranjem iste sukladno Zakonu; planira i koordinira aktivnostima popisa i otpisa imovine, obračuna amortizacije proračunskih korisnika i unosa odgovarajućih podataka u sustav FIMS i obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i ministra. Viši stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku ministra za računovodstvo.

04. Opis poslova; konsolidira mjesečne i tromjesečne financijske planove Proračunskih korisnika za izvršavanje Proračuna; usklađuje operativne planove s korisnicima Proračuna uzimajući u obzir dinamiku priliva i odliva sredstava; izvješćuje i korisnike Proračuna o odobrenom operativnom planu za mjesec i kvartal; predlaže izmjenu dinamike doznake sredstava pojedinim korisnicima Proračuna; izrađuje informacije i izvješća na temelju knjigovodstvenih podataka o razini rashoda i izdataka; vrši unos proračuna u sustav sukladno dodijeljenim ovlastima i obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i ministra. Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku ministra za proračun.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu , načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu financija HBž-a broj: 03-01-02-18.7/14 od 15.rujna 2014.

za poziciju 01.
- Visoka stručna sprema VII stupnja, Pravni fakultet ili završen prvi, drugi ili treći ciklus
- Bolonjskog sustava obrazovanja (180 ili 240 ECTS bodova) - pravni smjer,
- jedna godina radnog iskustva nakon završene VSS
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja,
- poznavanje rada na računalu

za poziciju 02.
- Visoka stručna sprema VII stupnja, Ekonomski fakultet ili završen prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja ( 180 ili 240 ECTS bodova) - ekonomski smjer,
- jedna godina radnog iskustva nakon završene VSS
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja,
- poznavanje rada na računalu.

za poziciju 03.
- Visoka stručna sprema VII stupnja, Ekonomski fakultet ili završen prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja (najmanje 240 ECTS bodova) - ekonomski smjer,
- dvije godine radnog iskustva nakon završene VSS,
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja,
- poznavanje rada na računalu

za poziciju 04.
- Visoka stručna sprema VII stupnja, Ekonomski fakultet ili završen prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja (180 ili 240 ECTS bodova) - ekonomski smjer,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja,
- poznavanje rada na računalu

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika (osobe sa statusom namještenika ne mogu se javiti na poziciju 03.) iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a za poziciju 01. 02., i 04) kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. dokaz o poznavanju rada na računalu
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.