Prijem državnog službenika u Općini Cazin
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.10.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Cazin, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Cazin


 

-Viši stručni saradnik za vođenje centra za birački spisak -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast izbora; predlaže mjere izbornoj komisiji osnovne organizacione jedinice o formiranju biračkih mjesta, ažuriranju podataka po biračkim spiskovima, promjenema biračkih opcija u skladu sa aktima centralne izborne komisije; uspostavlja, vodi i održava evidenciju podnesenih zahtjeva raseljenih lica za određivanje ili promjenu biračke opcije i putem odgovarajućih programa vrši obradu zahtjeva; prikuplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka po biračkim spiskovima prema uputstvima nadležnih organa; vrši izradu odgovarajućih materijala kojima se vrši informisanje nadležnih o stanju i problemima u oblasti izbora; vrši poslove automatske obrade podataka u vezi provođenja izbora i izbornih rezultata; vrši uređivanje informativnih materijala i stručne literature i sve poslove u vezi njihovog izdavanja; prati izmjene propisa u oblasti izbornog procesa i vrši izradu potrebne dokumentacije u skladu sa tim promjenama; prikuplja, sređuje i vrši obradu zahtjeva za promjenu biračke opcije lica upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, a radi se o licima koja su se vratila u zemlju prije roka utvrđenog za zaključivanje izvoda iz Centralnog biračkog spiska; učestvuje u izradi planova izvoda iz privremenog Centralnog biračkg spiska, te vrši izlaganje i osigurava uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska; prati i proučava stanje i pojave u oblasti izbornog procesa koje dostavlja izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice u vezi sa zahtjevima i prigovorima birača koji se odnose na izvod iz Centralnog biračkog spiska; vrši izradu akata o imenovanju biračkih odbora; učestvuje u izradi odgovarajućih planova i programa za obučavanje biračkih odbora; vrši izradu odgovarajućih materijala kojima se vrši informisanje birača o svim segmentima u vezi s izbornim procesom; uspostavlja, vodi i održava evidenciju objedinjenih izbornih rezultata na nivou osnovne izborne jedinice, a Centralnoj izbornoj komisiji BiH obavezan je dostaviti rezultate sa svih redovnih biračkih mjesta u elektronskoj verziji, urađenoj u računarskom programu dobijenom od Centralne izborne komisije BiH, za sve nivoe i sve kategorije (po političkim subjektima i kandidatima unutar političkih subjekata); vrši razmjenu ličnih podataka sa nadležnim organima i tijelima izbornog procesa u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka; obavlja druge poslove koje mu odredi Centralna izborna komisija BiH i izborna komisija osnovne izborne jedinice, te neposredni rukovodilac općinskog organa uprave.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Jedinstvenom općinskom organa uprave Općine Cazin (prečišćeni tekst) br.01/N-34-10130/15 od 21.09.2015.god., i to:
-VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
URED ZA POSTAVLJENJA U BIHAĆU
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Cazin: 70/15"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.