Prijem državnog službenika u Općini Kupres
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.10.2015. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kupres

 

- Stručni suradnik za graditeljstvo i urbanizam - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Vodi pripremne poslove za određivanje uvjeta za lokaciju pojedinačnih objekata koji nisu pokriveni prostorno planskom dokumentacijom; vrši kontrolu potrebne dokumentacije priložene uz zahtjev za rješavanje; u postupku realizacije prostorno planskih dokumenta daje prijedloge za izmjene ili donošenje novih dokumenata; surađuje u postupku donošenja propisa iz oblasti urbanizma i prostornog uređenja; podnosi izvješća; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova kao i drugih zadaća koje mu povjeri Šef službe i/ili Općinski načelnik

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 02-02-1-104/14 od 18.06.2014., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-02-1-60/15 od 04.05.2015. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-02-1-85/15 od 01.07.2015. to:
-VSS-VII stupanj diplomirani inženjer građevine ili diplomirani inženjer arhitekture , završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
-najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
-poznavanje rada na računaru
-položen stručni ili javni ispit

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet
godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog
ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Kupres"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.