Prijem državnih službenika u Općini Ključ
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.09.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Ključ, o b j a v lj u j e


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ključ

 

01. Stručni saradnik koordinator za mjesne zajednice u Službi za društvene djelatnosti i opću upravu - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za trezor i finansije u Službi za finansije i trezor - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za utvrđivanje prava na nekretninama u Službi za geodetske poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za pripremu i izradu razvojnih projekata u Službi za razvoj, privredu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: vrši koordinaciju rada sekretara mjesnih zajednica; prati, analizira i izvještava o stanju i problemima u mjesnim zajednicama; sarađuje sa općinskim, kantonalnim i federalnim organima, organizacijama i uduženjima u domenu saradnje sa mjesnim zajednicama; kontaktira sa drugim općinskim službama za upravu po pitanjima od zajedničkog interesa za sve mjesne zajednice; predlaže mjere koje mogu preduzeti općinski organi vlasti u unapređenju rada mjesnih zajednica; učestvuje u izradi nacrta budžeta u dijelu koji se odnosi na finansiranje rada mjesnih zajednica i prioritetnih projekata predloženih od strane mjesnih zajednica; priprema godišnji izvještaj mjesnih zajednica o prikupljenim sredstvima građana i grantovima iz budžeta koja su utrošena u infrastrukturu; učestvuje u izradi projekata iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova općine i sarađuje sa stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja; učestvuje u pripremi i izradi nacrta ili prijedloga općinskih propisa koji se odnosi na lokalnu samoupravu; pruža neophodnu stručnu pomoć u radu sekretarima mjesnih zajednica; učestvuje u planiranju i organizovanju obilježavanja značajnih datuma i drugih manifestacija na području općine; prati objavljivanje javnih poziva domaćih i stranih donatora i analizira mogućnost apliciranja mjesnih zajednica; učestvuje u uređivanju i ažuriranju informacija iz mjesnih zajednica koje se objavljuju na općinskoj web stranici; izdaje uvjerenja o činjenicama za koje se vodi službena evidencija kao i uvjerenja o činjenicama za koje se ne vodi službena evidencija; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; zamjenjuje stručnog saradnika za društvene djelatnosti u njegovoj odsustnosti po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran je šefu Službe.
02.Opis poslova: prati propise iz djelokruga svoga rada; prati izvršenje prihoda i rashoda; vodi evidenciju potraživanja i obaveza; zaprima finansijsku dokumentaciju; pruža stručnu pomoć komisiji za popis; dostavlja izvještaje o dugu općine; prati realizaciju projekata i dostavlja izvještaj o utrošku namjenskih sredstava; dnevno prati priliv sredstava, te dostavlja izvještaj o raspoloživim sredstvima; prati realizaciju troškova na osnovu Odluke o izvršavanju budžeta; prati operativne planove; prati realizaciju rashoda u odnosu na plan budžeta, te daje upute budžetskim korisnicima za preraspodjelu odobrenih sredstava; po potrebi otvara predračune budžetskim korisnicima; vrši kontrolu izlaznih faktura; stručno obrađuje podatke za izradu završnog računa izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda; izrađuje godišnji obračun; odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja; učestvuje u izradi projekata iz nadležnosti Službe i u izradi i implementaciji strategije i planova Općine, posebno u izradi finansijskih planova i sarađuje sa stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja; praćenje rezervacije sredstava; daje uputstva za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.
03.Opis poslova: provodi skraćeni upravni postupak za rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku u oblasti uspostave novog premjera i katastra nekretnina i donosi sva rješenja iz te oblasti; donosi rješenja o pravima na nekretninama na bazi ugovora, odluka nadležnih organa; vrši uknjižbu i zabilježbu prava na nekretninama; vrši upis založnog prava (hipoteke) i podzaložnog prava (nadhipoteke) u katastarskom operatu; vodi evidenciju poslovnih prostorija i javnih površina; obavlja administrativne poslove vezane za rad Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija i javnih površina; realizuje odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija i javnih površina; vrši analitičko praćenje zakupaca i izmirenja zakupnih obaveza i poduzima mjere u cilju efikasnije realizacije naplate; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; obavlja poslove koji podrazumijevaju odgovornost, visok stepen stručnosti i nezavisnosti u određenim oblastima iz nadležnosti Službe; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; učestvuje u izradi projekata iz nadležnosti službe i u izradi i implementaciji strategije i planova Općine i sarađuje sa stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.
04.Opis poslova: priprema i radi na izradi razvojnih projekata usmjerenih ka fondovima Evropske unije, međunarodne zajednice i domaćih donatora i prati njihovu realizaciju; prikuplja i selektira podatke potrebne za izradu razvojnih projekata; kontaktira i sarađuje sa međunarodnim institucijama sa ciljem privlačenja sredstava; organizuje realizaciju prihvaćenih projekata sa evaluacijom i monitoringom; sarađuje sa nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama sa ciljem zajedničkog nastupa ka međunarodnim finansijskim institucijama; kontaktira i sarađuje sa nosiocima vlasti na višim nivoima (državnim, federalnim, kantonalnim) sa ciljem implementacije budžetskih sredstava odobrenih s tih nivoa; prati realizaciju općinskih investicionih planova i sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu; formira bazu podataka iz djelokruga svoga rada; učestvuje u izradi planova razvoja Općine; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe; odgovoran je provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Općine i svakodnevno sarađuje sa stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja; po potrebo obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe a prema zahtjevu i uputama šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ - prečišćeni tekst, broj: 05-49-1506/14 od 23.06.2014. godine, te izmjenama navedenog Pravilnika broj: 05-49-1506-3/14 od 27.04.2015. godine i broj: 05-49-1506-5/15 od 09.09.2015. godine, i to:

Za poziciju 01:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske ili pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske ili pravne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - građevinski, arhitektonski, mašinski, saobraćajni, poljoprivredni, ekonomski ili pravni fakultet;
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.


Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za pozicije 01, 02. i 03. pravo prijave imaju i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS;
4. kandidati za pozicije 01, 02. i 03. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:


 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Ključ: 61/15"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.