Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Cazin
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 10.09.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Cazin, o b j a v lj u j e


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Cazin


01. Šef Službe za upravljanje razvojem - 1 (jedan) izvršilac
02. Šef Službe unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za poljoprivredu pri Službi za privredu i poljoprivredu  - 2 (dva) izvršioca
04. Stručni saradnik za katastar komunalnih uređaja pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: organizuje i rukovodi procesom rada u Službi i odgovoran je za izvršenje poslova Službe u okviru općinske administracije; odgovoran je za pokretanje procesa, operativnu pripremu i koordinaciju aktivnosti na izradi i reviziji strategije razvoja sektorskih razvojnih planova i odgovarajućih planova implementacije; odgovoran je za iniciranje aktivnosti i operativnu koordinaciju implementacije strategije, sektorskih razvojnih planova i pripadajućih programa i projekata; učestvuje u realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata; pokreće, na godišnjoj razini, proces izrade plana implementacije i planova službi u skladu sa prijedlogom mjera proizašlih iz monitoringa i evaluacije u cilju unapređenja razvojnih planova; odgovoran je za provođenje procesa planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja (PPVI); odgovoran je za promociju Strategije i prioriteta razvoja prema potencijalnim finansijerima, ulagačima i drugim zainteresovanim stranama, te za uključivanje strateških prioriteta općine Cazin u strateške dokumente i prioritete za finansiranje na nivou USK, Federacije BiH i državnom nivou, posebno kroz fondove EU za BiH, u saradnji sa Kabinetom načelnika i ostalim službama; odgovoran je za praćenje i ocjenu napretka u implementaciji, koordinaciju procesa izvještavanja u odnosu na postavljeni plan implementacije te pripremu godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije i drugih materijala koje razmatra općinsko vijeće, a koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe; koordinira rad Službe sa drugim organizacionim jedinicama u općinskoj administraciji, sa drugim nadležnim kantonalnim, državnim i međunarodnim organima, organizacijama i institucijama uključujući i Direkciju za evropske integracije u okviru svojih ovlaštenja; izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Službe; vrši nadzor nad poslovima iz djelokruga Službe, te raspoređuje poslove na službenike u Službi; odgovoran je za zakonito, stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova; odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka općinskog vijeća koje se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe; predlaže načelniku Općine mjere i inicijative u vezi sa nadležnostima Službe; odobrava plaćanje po računima i ovjerava trebovanje potrošnog materijala i goriva za potrebe Službe; odobrava korištenje službenih vozila radnicima Službe; za izvršenje poslova iz djelokruga Službe donosi rješenja, naloge i zaključke i obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata Službe; odgovoran je za planiranje javnih nabavki i izradu tehničke tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Službe; odgovoran je za praćenje stručnih seminara i različitih oblika savjetovanja iz nadležnosti Službe, te upućivanje zaposlenika na iste; odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Službi; aktivno učestvuje u dopuni i ažuriranju sadržaja web stranice Općine Cazin iz djelokruga rada Službe; odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada; odgovoran je za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno vršenje poslova, izvršavanje zakona, općih propisa i drugih općinskih akata iz samoupravnog djelokruga Općine, a iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine.

02.Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe; raspoređuje poslove i radne zadatke zaposlenicima unutar Službe, daje upute o vršenju istih te organizuje cjelokupan rad Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike; osigurava zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika, zaposlenika i namještenika u Službi; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i preduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; izrađuje program rada Službe; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne kao i analize mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize izvještaja i informacija iz djelokruga rada Službe; ostvaruje kontinuiranu saradnju sa organima i službama koje se bave poslovima javne sigurnosti; ostvaruje saradnju sa ostalim kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga rada Službe; izvještava općinskog načelnika o promjenama i događajima od interesa zaštite ljudi i imovine Općine; izrađuje plan korištenja godišnjih odmora službenika, namještenika i zaposlenika vodeći računa prethodno o interesima organa uprave; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za potrebe općinskog načelnika i općinskog vijeća; donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti općinski načelnik; izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti Službe; učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga budžeta Službe; odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; izrađuje prijedloge provedbenih propisa (odluke, pravilnika) iz nadležnosti Službe; nadzire i kontroliše poslove tekućeg održavanja objekata Općine i organizuje otklanjanje kvarova i oštećenja na objektima Općine; vrši trebovanje materijala i opreme za tekuće održavanje objekata Općine, odnosno, za potrebe Službe; utvrđuje Plan korištenja službenih vozila u skladu sa važećim aktima i prati njegovo sprovođenje; obavlja druge poslove koje mu povjeri općinski načelnik.

03.Opis poslova: obavlja poslove praćenja, istražuje promjene i pojave u oblasti poljoprivrede, izrađuje potrebne dokumente o tim pojavama i promjenama; sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguranju lokalnih potreba stanovništva; obavlja poslove prikupljanja, sređivanja i evidentiranja podataka dobijenih neposrednim kontaktom od poljoprivrednih proizvođača i udruženja u oblasti poljoprivrede i dr; obavlja terenske poslove u cilju utvrđivanja uslovnosti i raspoloživosti zemljišta, adekvatnih prostorija i sredstava rada za registraciju poljoprivredne djelatnosti; prati uspješnost proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima prema metodologiji i drugim uputstvima i izdaje odgovarajuće dokumentacione materijale (analize, izvještaje, informacije i dr.); provodi realizaciju projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta po odobrenju nadležnog kantonalnog ministarstva; daje stručna objašnjenja i upute građanima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine; provodi postupak prijema i obrade zahtjeva korisnika novčane pomoći; obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade podataka potrebnih za izradu kratkoročnih planova sjetve i žetve i ostalih poljoprivrednih resursa; obavlja poslove u vezi programa korištenja i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta i praćenja realizacije istog; vrši formiranje i trajno čuvanje dosijea podnosilaca zahtjeva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata; vodi Registar fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisanih metodologija (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije i sl.); odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.


04.Opis poslova: vrši uspostavu, izradu i održavanje promjena u katastru komunalnih instalacija i uređaja; obavlja poslove neposrednog održavanja katastra podzemnih i nadzemnih instalacija i uređaja; vrši izradu i pregled elaborata o izvršenim geodetskim radovima urađenih od strane samostalnih geodetskih privrednika, te svojim potpisom potvrđuje ispravnost; vrši provjeru „Prijave radova" samostalnog geodetskog privrednika; unosi promjene u karte i vrši njihovu tehničku obradu; obavlja poslove u pripremi reambulacije katastarskog operata, poslove prenošenja projekata na teren - iskoličenje svih vrsta projekata; obavlja poslove na uspostavi katastra nekretnina, digitalizaciji katastarskog operata kao i održavanje premjera i katastra nekretnina i katastra zemljišta; učestvuje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, komasacije i arondacije zemljišta; obavlja složena vještačenja u pogledu zemljišta i objekata za potrebe općinskih službi; postupa po nalozima šefa Službe i prati realizaciju zaključaka i preporuka Općinskog načelnika i Općinskog vijeća iz okvira geodetskih i katastarskih poslova; vrši analizu podataka prikupljenih na terenu, a koji se odnose na sve podatke predmjera i predlaže poduzimanje postupaka za ažuriranje katastra zemljišta, katastra komunalnih uređaja; prima stranke iz djelokruga katastarskih i geodetskih poslova; obavlja saradnju sa stručnim tijelima svih nivoa vlasti iz ove oblasti; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.


Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Cazin, broj: 01/N-34-7565/15 od 01.07.2015. godine, i to:

 

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepena, ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke;
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - kriminalističke struke;
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne ili biotehničke struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodetske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.


Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za pozicije 03. i 04. pravo prijave imaju i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS;
4. kandidati za pozicije 03. i 04. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Cazin: 46/15"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.