Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.09.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona

 

- Viši stručni saradnik za pravne poslove - 3 (tri) izvršioca

Opis poslova: pomaže Glavnom tužiocu, zamjenicima Glavnog tužioca i tužiocima u radu po pojedinim predmetima; postupa u ime i na osnovu zahtjeva šefa odjela ili rukovodioca odjela u pojedinim slučajevima, pruža stručnu pomoć tužiocima u svakoj fazi krivičnog postupka, priprema Glavnom tužiocu, zamjenicima Glavnog tužioca i tužiocima propise koji se tiču pojedinih slučajeva; aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu; prati sudsku i tužilačku praksu i o tome izvještava tužioce; pomaže u vođenju tužilačkog biltena; izvršava naredbe ili pojedinačne upute koje dobija od Glavnog tužioca ili zamjenika Glavnog tužioca, a tiču se poslova iz domena tužilaštva; vrši prijem i sortira službene novine i štampu koju prima Tužilaštvo; prikuplja i sortira materijale od tužioca a informativni tužilački bilten; vrši i druge složenije poslove osnovne djelatnosti po naredbi Glavnom tužioca, tužilaca i sekretara Tužilaštva.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona br.A-456/12 od 20.06.2012.god., i to:
- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanje prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
URED ZA POSTAVLJENJA U BIHAĆU
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu USK: 51/15"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.