Prijem državnih službenika u Općini Kupres
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.09.2015. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kupres

 

01. Stručni suradnik za upravno pravne poslove u Službi za graditeljstvo, urbanizam, prostorno uređenje, katastar i geodetske poslove - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za upravno-pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: Stručni suradnik za pravne poslove neposredno obavlja sljedeće poslove: obavlja odgovorne poslove ko je mu povjeri Šef Službe; vodi prvostupanjski upravni postupak iz djelokruga Službe; vrši složene poslove iz oblasti osnovne djelatnosti; sudjeluje u izradi nacrta rješenja i drugih akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova kao i drugih zadaća koje mu povjeri Sef službe i/ili Općinski načelnik.
02. Opis poslova: Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti neposredno obavlja sljedeće poslove: obavlja odgovorne poslove koje mu povjeri Sef službe; vodi prvostupanjski upravni postupak iz djelokruga Službe; vrši složene poslove iz oblasti osnovne djelatnosti; sudjeluje u izradi nacrta rješenja i drugih akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova kao i drugih zadaća koje mu povjeri Sef službe i/ili Općinski načelnik.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 02-02-1-104/14 od 18.06.2014; Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-02-1-85/15 od 01.07.2015., i to:
Za poz 01. VSS-VII stupanj diplomirani diplomirani pravnik, završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ili javni ispit

Za poz 02. VSS-VII stupanj diplomirani diplomirani pravnik, završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava-magistar prava
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ili javni ispit
- položen poseban stručni ispit za matičara

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (samo za poz. 02.)
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Kupres"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.