Prijem državnog službenika u Općini Kupres
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.07.2015. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kupres

 

- Stručni suradnik za Vijeće i radna tijela Vijeća - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:
Izrađuje prednacrte i nacrte programa rada radnih tijela Vijeća; izrađuje prednacrte i nacrte izvješća o radu radnih tijela Vijeća; izrađuje izvješća sa usvojenim mišljenjima radnih tijela po pitanju materijala koji se razmatraju na sjednicama Vijeća; organizira sjednice radnih tijela Vijeća; po uputama predsjednika radnog tijela sačinjava tekst dnevnog reda za sjednicu radnog tijela i brine se da materijali za sjednicu radnog tijela budu umnoženi; sačinjava nacrt skraćene verzije zapisnika i zaključaka sa sjednica radnih tijela; stara se o realizaciji usvojenih zaključaka sa sjednica radnih tijela i obavještava zainteresirane subjekte o istim; kontaktira sa nadležnim službama za upravu, nadležnim organima i drugim subjektima o pitanjima koja su na dnevnom redu radnog tijela i na zahtjev predsjednika i članova radnog tijela prikuplja dokumentaciju, potrebne informacije, obavjesti i sl; sačinjava nacrt skraćene verzije zapisnika sa sjednice Vijeća; obrađuje vijećnička pitanja i dostavlja ih onima kojima su upućena; obavlja i druge poslove za potrebe Službe, kao i one koje odredi Predsjednik i Općinsko vijeće.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 02-02-1-104/14 od 18.06.2014; Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-02-1-60/15 od 04.05.2015. i 02-02-1-85/15 od 01.07.2015., i to:
- VSS-VII stupanj diplomirani novinar ili menadžer za odnose sa javnošću, završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ili javni ispit

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Kupres"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.