Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Bosanska Krupa
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.06.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa


-Viši stručni saradnik za pravne poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku iz nadležnosti službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo; utvrđivanje uvjeta za obavljanje registriranih djelatnosti pravnih lica koji su u nadležnosti Općinskog organa uprave; usklađivanje donesenih upravnih akata sa izmjenama i dopunama propisa na osnovu kojih su doneseni; utvrđivanje prestanka važenja upravnih akata po zahtjevima pravnih lica ili po službenoj dužnosti; vodi postupak u predmetima iz djelokruga službe radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka u prvostepenom postupku koji se odnosi na: izrada odobrenja za obavljanje trgovinske djelatnosti; izrada odobrenja za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti; izrada odobrenja za obavljanje obrta fizičkim licima; izrada upravnih akata kojima se mjenja pravomoćan upravni akt; izrada upravnih akata kojima se odobrava privremena ili stalna odjava rada; priprema dokumentaciju za rad Komisije za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za rad poslovnih objekata; izrađuje izvještaje, analize i informacije iz oblasti poduzetništva i obrta za potrebe organa i službi Općine; predlaže i priprema izmjene i dopune, usklađivanja normativnih akata u svrhu unapređenja stanja u ovoj oblasti kao i usklađivanja sa novim zakonima i podzakonskim propisima; izrada normativnih akata koji se odnose na poduzetništvo i obrt; pruža stručnu i pravnu pomoć pravnim i fizičkim licima u oblasti poduzetništva i obrta; učestvuje u izradi godišnjeg Plana implementacije strategije; u godišnji plan službe ugrađuje prioritete iz godišnjeg Plana implementacije; priprema tehničku dokumentaciju za implementaciju projekata iz domena nadležnosti službe, izrađuje akcioni plan za svaki projekat dodjeljen na implementaciju, prati realizaciju prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima; učestvuje, sa službenikom za javne nabavke, u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz svoje nadležnosti; podatke iz uspostavljene evidencije o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata redovno dostavlja u JUR-u (od kopije potpisanog ugovora, preko ovjerenih situacija i sl., izvršenim plaćanjima, završenom projektu i zatvorenom projektu - istekli ugovori, garantni rokovi i sl.), kao i sve druge primjedbe i sugestije koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije, preduzimanje mjera za poboljšanje i predlaganje ažuriranje Strategije; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa br.01/N-02-8701-1/14 od 18.12.2014.god. i izmjena i dopuna istoga Pravilnika br.01/N-02-2522-1/15 od 09.04.2015.god., i to:
-VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa: 19/15"
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.