Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.06.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona


-Sekretar ministarstva -1 (jedan) izvršilac, na mandatni period od 5 (pet) godina

Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva; koordinira i usmjerava rad svih odjeljenja Ministarstva; realizira Program rada Ministarstva; osigurava izvršenje poslova po nalogu Ministra; upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova; predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema; sarađuje sa drugim organima državne službe i privrednim društvima; vrši poslove interne revizije; pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom; osigurava pravilnost i zakonitost postupanja u oblasti finansija, materijalnih i ljudskih potencijala Ministarstva koji su mu povjereni; obavlja poslove koje mu odredi Ministar.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona br.08-02-11655-1/12 od 27.11.2012.god., i to:
- diploma visokog obrazovanja -VII stepen pravne struke ili diplome visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-najmanje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
URED ZA POSTAVLJENJA U BIHAĆU
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK: 17/15"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.