Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.05.2015. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10


- Inspektor za zaštitu od požara i eksplozija -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, zapaljivih tekućina i plinova; prati stanje pojava iz navedenih oblasti, predlaže mjere za otklanjanje uzroka požara i eksplozija; sudjeluje u razrješavanju uzroka nastanka požara, eksplozija, havarija i akcidenata s opasnim tvarima i utvrđivanju odgovornosti zbog nastanka istih, pričinjene štete ili ugrožavanja zdravlja i života ljudi; vrši nadzor nad radom policijske uprave i policijske postaje u oblasti zaštite od požara i eksplozija; izdaje dozvole za posebne uvjete građenja; izrađuje odgovarajuća rješenja u ovoj oblasti; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata; priprema informacije i druge stručne materijale; prati stanje i pojave iz područja proizvodnje, prometa i prijevoza opasnih tvari, poduzima mjere za poboljšanje stanja u navedenoj oblasti; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovoditelj; za izvršenje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 br.02-1-02-9516/14 od 22.09.2014.god., i to:

-završen strojarski, kemijski, pravni, kriminalistički, fakultet političkih znanosti VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
-najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
-položen ispit općeg znanja,

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.