Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Velika Kladuša
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.04.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Velika Kladuša, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Velika Kladuša


 

-Stručni saradnik za poslove poljoprivrede - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede i iz djelokruga rada Službe; vodi registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata; izrađuje potvrde o upisu u registre poljoprivrednih gazdinstava i klijenata; izdaje iskaznice porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu; vrši upis, promjene i brisanje podataka u registrima poljoprivrednih gazdinstava i klijenata; formira i trajno čuva dosjee podnosilaca zahtjeva za upis u registre poljoprivrednih gazdinstava i klijenata; pribavlja podatke od drugih organa i organizacija značajnih za registre poljoprivrednih gazdinstava i klijenata; dostavlja podatke nadležnom ministarstvu; zaprima i obrađuje zahtjeve korisnika novčane podrške iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; obavlja poslove u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu; zaprima i evidentira prijave plana proizvodnje poljoprivrednih proizvođača, te dostavlja izvještaj nadležnom kantonalnom ministarstvu; sudjeluje u praćenju realizacije odobrenih projekata i programa iz oblasti poljoprivrede; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) iz djelokruga rada Službe; prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i vrši obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale iz djelokruga rada Službe; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu Službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija - poljoprivredne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
- poznavanje rada na računaru.
Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton-Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Velika Kladuša: 5/15"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.