Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Dopuna internog oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 20.04.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


DOPUNU INTERNOG OGLASA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać

 

Vrši se dopuna Internog oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać, objavljenog na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH dana 31.03.2015.godine, kako slijedi:

I

U dijelu teksta „Prijavljivanje na oglas: Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):" iza tačke 5. dodaje se tačka 5a. koja glasi: „5a. dokaz o poznavanju rada na računaru, samo za pozicije: 01., 03., 04. i 05".

II

U ostalom dijelu tekst internog oglasa ostaje neizmjenjen.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.