Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.04.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Gradskog organa uprave Grada Bihać, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać

 

01.Stručni saradnik za budžet -2 (dva) izvršioca
02.Stručni saradnik za informacione sisteme -1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za ekonomski razvoj -1 (jedan) izvršilac
04.Stručni saradnik za javne nabavke -1 (jedan) izvršilac
05.Stručni saradnik za provođenje promjena u katastarskom operatu -1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Učestvuje u izradi i pripremi budžeta Grada; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije koji se odnose na izvršenje budžeta; vrši kontrolu gradskih prihoda i rashoda; prati propise iz djelokruga rada; daje uputstva za konkretnu primjenu finansijskih propisa; stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda; vrši praćenje i prenos sredstava sa transakcijskog računa; prati realizaciju izvršenja budžeta po vrstama prihoda i rashoda, po korisnicima, i preduzima mjere da se ta realizacija pravilno vrši; izrađuje godišnje, polugodišnje i
mjesečne planove i izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.

02.Opis poslova: Prati, istražuje i izrađuje potrebnu dokumentaciju iz oblasti informacionih tehnologija; vrši instaliranje i održavanje računarskog informacijskog sistema, opreme (hardvera) i aplikacijskih i sistemskih programa (softvera) u skladu sa važećim standardima; učestvuje u prikupljanju i sređivanju podataka koji se prezentuju preko Gradske Web stranice, interneta i ostalih vrsta multimedijske prezentacije; obrađuje podatke pristigle Web stranicom ili internetom za gradske službe i dostavlja povratne informacije; vrši administriranje i održavanje sistema za evidenciju radnog vremena; vrši administriranje i održavanje digitalne telefonske centrale; vrši tehničku pripremu informativnih i drugih materijala za objavljivanje na Web stranici, info-kiosku i sl.; vrši ažuriranje postojećeg sadržaja Web-stranice Grada Bihać u koordinaciji sa portparolom i savjetnikom gradonačelnika; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovodioca; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu odsjeka i načelniku Službe.

03.Opis poslova: Izrađuje analitičke, informativne i druge materijale ( tipske izvještaje, redovne ili periodične informacije i sl.); prikuplja sekundarne i primarne podatke bitne za lokalni ekonomski razvoj u suradnji sa drugim nadležnim službama, koji uključuju informacije o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj poslovnoj infrastrukturi, a sa ciljem pružanja pravovremenih i pouzdanih informacija svim zainteresiranim stranama, a naročito investitorima; sistematski koordinira aktivnosti svih službi u aktivnostima lokalnog razvoja te evidentira sve podatke od značaja za upravljanje razvojem (planove, ugovore, izvještaje i dr.); vrši statističku obradu podataka i statistička istraživanja u suradnji sa drugim nadležnim službama a relevantnih za primarne i najperspektivnije privredne sektore grada; prati implementaciju plana lokalnog ekonomskog razvoja i vrši analizu ostvarenja i učinka implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja, te podnosi izvještaj šefu Odsjeka; vodi ukupne evidencije ključnih indikatora lokalnog ekonomskog razvoja, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora vezanih za lokalni ekonomski razvoj, a u skladu sa integriranom strategijom razvoja grada i zahtjevima šefa Odsjeka; inicira i koordinira izradu godišnjeg plana implementacije strategije, kao i ugradnju definisanih prioriteta u godišnje planove rada službi, u skladu sa nadležnostima istih kao i okvirnog i godišnjeg plana finansiranja; inicira i po potrebi učestvuje u razradi projekata za implementaciju, shodno zaključku gradonačelnika o realizaciji projekata (nosilac aktivnosti, rokovi, obaveze saradnje); redovno prati realizaciju dodjeljenih projekata i na osnovu prikupljenih pokazatelja i informacija pruža potrebnu pomoć službama; u saradnji sa nadležnom službom stara se, da se za svaki pojedinačni projekat/program iz strategije donese akcioni plan u kojem se definišu potrebne aktivnosti, vrijeme trajanja aktivnosti, zaduženi izvršioci za realizaciju, procjena troškova, mogući izvori finansiranja, metod javnih nabavki, očekivani rezultati i indikatori za praćenje učinka; učestvuje u saradnji sa drugim službama u formiranju baze podataka o generalnom stanju u gradu (profil grada), o najznačajnijim pokazateljima razvoja grada, o svim podacima od značaja za praćenje rezultata sprovođenja strategije, kao i radi pružanja informacija zainteresovanim stranama; inicira održavanje i priprema izvještaje/materijale za koordinacione sastanke o rezultatima implementacije strategije; vrši kontrolu zakonitosti i primjene pisanih procedura (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.

04.Opis poslova: Učestvuje u svim poslovima vezanim za javne nabavke za potrebe Gradskog organa uprave (oglašavanje, prikupljanje ponuda, izrada tenderske dokumentacije i drugi poslovi vezani za nabavku roba i vršenje usluga i radova); obavlja sve poslove vezane za elektronske javne nabavke; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz oblasti javnih nabavki; učestvuje u izradi plana nabavki; obavlja poslove vezane za ISO procedure kod javnih nabavki (ocjena dobavljača); vodi evidencije o objavljenim tenderima, odnosno ponuđačima s kojima Grad ima saradnju u okviru javnih nabavki, kao i evidenciju zaključenih ugovora; rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak) iz djelokruga rada Službe; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o svom radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.

05.Opis poslova: Vodi upravni postupak i rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom postupku ( skraćeni upravni postupak) iz oblasti katastra; izrađuje i donosi pojedinačne akte iz oblasti katastra; vodi postupak utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije o činjenicama i podacima kojima raspolaže Odsjek; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti o činjenicama i podacima koji se odnose na poslove iz djelokruga radnog mjesta; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima iz nadležnosti radnog mjesta; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i Izmjenama i dopunama istoga („Službeni glasnik općine Bihać", broj: 9/13, 14/13, i br.01-02-500/15 od 21.01.2015. i 01-02-1784/15 od 16.03.2015.god., i to:

za poziciju 01.
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija ekonomske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godina dana radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

za poziciju 02.
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen elektrotehničke struke, informatičkog smjera ili informatičke struke, smjer poslovna informatika ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija elektrotehničke struke, informatičkog smjera ili informatičke struke, smjer poslovna informatika,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godina dana radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

za poziciju 03.
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija ekonomske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 ( jedna) godina dana radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika.

za poziciju 04.
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godina dana radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

za poziciju 05.
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godina dana radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o poznavanju engleskog jezika, samo za poziciju 03. (u skladu sa čl.2. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - „Službene novine FBiH", broj: 37/11);
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju opštih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
URED ZA POSTAVLJENJA U BIHAĆU
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Gradskom organu uprave Grada Bihać: 3/15"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.