Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Bosanska Krupa
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 01.04.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa


-Stručni saradnik za zaštitu okoliša -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja stručne poslove vezane za operativnu koordinaciju izrade/revizije, implementacije, praćenja i ocjene napretka u realizaciji plana zaštite okoliša; vrši koordinaciju procesa razrade projekata zaštite zaštite okoliša; prati odgovarajuće eksterne izvora finansiranja i učestvuje u pripremi projekata zaštite okoliša za eksterne izvore finansiranja (USK, Federacija BiH, BiH, EU, međunarodne organizacije i drugi donatori) u saradnji sa resornim službama i posebno oformljenim projektnim timovima; obavlja eksternu komunikaciju i saradnju sa općinama u BiH i zemljama u okruženju radi zajedničkog nastupa prema donatorima, razmjene iskustava i primjene dobre prakse, te obezbjeđenja finasiranja projekata iz oblasti zaštite okoliša; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za projekte zaštite okoliša prema procedurama javnih nabavki koje su u skladu sa PRAG vodičem, u suradnji sa nadležnom službom; priprema projekte i projektne prijedloge za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim financiranjem, a u saradnji sa drugim nadležnim službama i članovima JURA-e; koordinira procese realizacije LEAP-a i plana zaštite okoliša, kao sastavnog dijela integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u poslovima implementacije strategije razvoja u sektoru zaštite okoliša na dnevnoj osnovi, u skladu sa zadacima postavljenim od šefa Službe; učestvuje u izradi planova implementacije (1+2) i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa projekata i mjera koji proizlaze iz akcionih planova i plana zaštite okoliša kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja općine; učestvuje u procesima usaglašavanja izrade budžeta i planova implementacije; učestvuje u procesu izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava uključivanja prioriteta, programa i projekata iz plana zaštite okoliša integrirane strategije razvoja općine i vrši analizu ostvarenja i učinka implementacije plana zaštite okoliša, te podnosi izvještaj šefu Službe; vodi ukupne evidencije ključnih indikatora zaštite okoliša, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora vezanih za okoliš, a u skladu sa integriranom strategijom razvoja općine i zahtjevima šefa Službe; objedinjuje podatke i vodi jedinstvenu bazu podataka u oblasti zaštite okoliša; priprema odgovarajuće preglede, analize, informacije, izvještaje i prijedloge za poboljšanja u vezi sa provođenjem programa, projekata i mjera u oblasti zaštite okoliša; predlaže mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira u sektoru zaštite okoliša i unapređenje partnerskih odnosa između javnog, privatnog sektora i NVO sektora; priprema i podnosi godišnji izvještaj o napretku implementacije plana zaštite okoliša u sklopu integrirane strategije razvoja općine; analizira učinak i doprinos općinskih službi implementaciji plana zaštite okoliša, kao dijela integrirane strategije razvoja općine; redovno usmeno ili pismeno upoznaje šefa Službe o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika;za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa br.01/N-02-8701-1/14 od 18.12.2014.god., i to:
-VSS/VII stepen, ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja građevinske struke, smjera menadžment u građevinarstvu,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.


Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa: 6/15"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.