Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja okumentacije 18.02.2015. godine

Na osnovu čl. 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 

- Stručni suradnik za prometnu edukaciju - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati i istražuje pojave i promjene u oblasti prometne edukacije i izrađuje potrebne dokumentacije o tim pojavama i pomjenama; izrada mjesečnih izvješća o kandidatima koji polažu ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, ispita iz prve pomoći i ispit iz upravljanja motornim vozilom; Izrada godišnjih izvješća o prolaznosti kandidata na ispitima za vozača motornih vozila prema spolu i dobi kandidata i prema ispitnih mjestima i autoškolama; izrada uvjerenja o položenim ispitima za vozača motornih vozila; prati i analizira informacije i druge stručne materijale o polaganju vozačkih ispita, ispita za dobivanje licenci i ispita za stjecanje zvanja vozač instruktor vožnje motornim vozilom; prikuplja podatke o izdanim licencama ispitivačima, o položenim ispitima i izdanim dozvolama za vozača instruktora; stručna obrada sistematskih rješenja od značaja za oblast prometne edukacije; obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom ili drugim propisom naloži ministar i Šef Odjela za prometnu edukaciju.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih čl. 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to:
- VSS, VII stupanj stručne spreme ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja - prometni fakultet, cestovnog smjera ili pravni fakultet,
- položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.