Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja okumentacije 13.02.2015. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije


-Stručni suradnik za ekonomsko-analitičke poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: stručni suradnik za ekonomsko-analitičke poslove u Službi za financijsko-materijalne, protokolarne i administrativno-pravne poslove obavlja složene poslove i to: izrađuje tipska izvješća, analizu i sistemsku obradu ekonomskih pokazatelja i podataka koji će kasnije poslužiti u svrhu izrade ekonomskih dokumenta i akata za potrebe Ureda; vrši izradu ekonomskih pokazatelja stručnom obradom sistemskih rješenja potrebnih za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna i završnog računa (opća bilanca sredstava); vrši izradu informativnih i drugih ekonomskih materijala; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti ekonomije, prikuplja, sređuje, evidentira, mjeri i kontrolira podatke prema metodološkim i drugim uputama, a za potrebe Ureda; vrši unos i evidenciju prikupljenih podataka u sustavu računalne obrade; uređuje ekonomsko-informacijske materijale i statističke pokazatelje; vrši i druge poslove u okviru radnog mjesta po nalogu šefa Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije broj: 16-01-02-95/14 od 18.08.2014. i to;

- završen ekonomski fakultet VII stupanj stručne spreme - visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog obrazovanja s 240 ECTS bodova, ili visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja sa najmanje 180 ECTS bodova;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.