Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Službi Skupštine Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.01.2015. godine

Na osnovu čl. 34. a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br.5/12), te u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Službe Skupštine Unsko-sanskog kantona, objavljuje;


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Službi Skupštine Unsko-sanskog kantona 

01. Stručni saradnik za finansije Skupštine i Službe Skupštine USK-a - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni saradnik za Skupštinu, Kolegij Skupštine i radna tijela Skupštine - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: učestvuje u pripremi i izradi akata u vezi s isplatama, prijenosom i preraspodjelom budžetskih sredstava Skupštine, Službe i skupštinskih radnih tijela; priprema i izrađuje dokumente okvirnog budžeta za Skupštinu i Službu; vrši koordinaciju između Skupštine, Službe i Ministarstva financija; učestvuje u izradi materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju izvršenja budžeta, ostvarenim prihodima i izdacima Skupštine i Službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta Skupštine i Službe; vođenje ekonomskih poslova za potrebe Skupštine i Službe; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije ( izvještaji, informacije i sl) o utrošku sredstva prema budžetu po raznim namjenama; prati pravovremeno izvršavanje plaćanja obaveza po dospjelim računima, kao i plaćanje drugih obaveza iz nadležnosti Skupštine i Službe Skupštine; obavljanje i drugih složenih poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga rada Skupštine i Službe Skupštine po nalogu Predsjedavajućeg Skupštine i sekretara Skupštine

02. Opis poslova priprema i prati sjednice Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine, izrađuje sazive, vodi i izrađuje zapisnike sa istih; priprema materijale i druge akte potrebne za rad Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine, te ostvaruje neposrednu suradnju sa poslanicima i predsjednicima radnih tijela; učestvuje u pripremi i obrađivanju poslaničkih pitanja, vođenju evidencije o postavljenim poslaničkim pitanjima i odgovorima na iste; prikupljanje podataka i vođenje evidencije o broju usvojenih zakona ,odluka, zaključaka i drugih akata na sjednicama Skupštine; učestvuje u pripremi i izradi akata koji se usvoje na Skupštini, Kolegiju Skupštine i radnim tijelima Skupštine, te prosljeđuje nosiocima obaveza, šalje na objavu i čuva do konačnog arhiviranja; prati izvršenje zaključka, odluka i drugih akata koji se usvoje na Skupštini, Kolegiju Skupštine i radnim tijelima Skupštine; prati izvršavanje zaključaka, odluka i drugih akata koji se usvoje na Skupštini, Kolegiju Skupštine i radnim tijelima Skupštine; obrađivanje predmeta i akata; vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; obavljanje i drugih poslova po nalogu sekretara.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Službe Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01/2-02-41-2/14 od 13.01.2014. i izmjenama i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01/2-05-1-1452/14 od 16.07.2014. , i to:

Pozicija 01.
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-ekonomske struke,
- položen stručni upravni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Pozicija 02.
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke,
- položen stručni upravni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu visokog obrazovanja (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika
4 . potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe;
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika.
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg zananja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi Skupštine Unsko-sanskog kantona USK-a »

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.