Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 22.01.2015. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije

 

 

01. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u oblasti društvenih djelatnosti i gospodarstva -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik -1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Obavlja poslove temeljne djelatnosti: izrada stručnih mišljenja na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti i gospodarstva, koje donosi Županijska Skupština, Vlada i županijska ministarstva sa aspekta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sustavom HBŽ, obavlja stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti i gospodarstva, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti i gospodarstva, proučavanje i razmatranje pitanja, kao i davanje mišljenja i prijedloga na ta pitanja, izgradnje pravnog sustava HBŽ iz oblasti društvenih djelatnosti i gospodarstva, vrši i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda. Za svoj rad odgovara predstojniku ureda i podnosi izvješće o radu.

02.Opis poslova: Stručni suradnik vrši poslove temeljne djelatnosti, odgovorne i značajne poslove iz djelokruga poslova Ureda: uspostavlja, izrađuje, vodi i održava odgovarajuće evidencije iz opisa poslova Ureda koji su u nadležnosti županije, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz djelokruga poslova Ureda, vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologija (timska izvješća, redovne ili periodične informacije i sl.). Prati i istražuje promjene i pojave u zakonodavnoj oblasti i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o pojavama i promjenama, prikuplja, uređuje, evidentira odgovarajuću dokumentaciju, lektorira zakone, druge propise i opće akte, analizira izvješća i drugi pisani materijal na službene jezike u Županiji, Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini. Vrši uređivanje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala i stručne literature i poslove u vezi njihovog izdavanja, obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Ureda. Stručni suradnik za vršenje opisanih poslova odgovara predstojniku Ureda, kojem i podnosi izvješće o radu..

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije br.13-01-02-71/14 od 30.07.2014.god i izmjena i dopuna istoga Pravilnika br.13-01-02-71/14 od 22.12.2014.god., i to:
za poziciju 01.
-završen Pravni fakultet VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

za poziciju 02.
-završen Pravni fakultet, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji, a na poziciju 02. i osobe u statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati za poziciju 02. koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i :
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za zakonodavstvo Vlade HBŽ: 286/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.