Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Sanski Most
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 22.01.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Sanski Most

 

-Načelnik službe za finansije, trezor i zajedničke poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Službe; prima i pregleda poštu, daje upute i preko Šefova odsjeka koordinira i prati izvršenje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada Službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od Općinskog načelnika, učestvuje u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službi radi iješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Službe; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe; po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja po pitanjima iz nadležnosti Službe, prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti Službe; utvrđuje prijedlog ocjena rada za službenike i namještenike, na prijedlog Šefova odsjeka; stara se o stručnom usavršavanju uposlenika u toku rada; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno i efektivno vršenje poslova; inicira i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; prati i primjenjuje donošenje novih, odnosno izmjene i dopune važećih zakonskih i drugih propisa; redovno informiše Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe o stanju u oblasti za koju je obrazovana Služba; podnosi godišnji izvještaj o radu službe; inicira i vrši izradu nacrta i prijedloga Općinskog budžeta i rebalansa budžeta; podnosi izvještaj Općinskom vijeću o periodičnim i godišnjem izvršenju budžeta; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe i istim je odgovoran.

Uslovi: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most br.01-02-1279/12 od 23.07.2012.god., i to:
-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Sanski Most: 344/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.