Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.01.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona


 

-Stručni saradnik za pristup informacijama -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Vodi prvostepene upravne postupke (skraćeni upravni postupak) po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH i Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH iz nadležnosti Ministarstva u oblasti unutrašnjih poslova (skraćeni upravni postupak); vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; prati, proučava i predlaže odgovarajuće mjere i rješenja na unapređenju predmetne oblasti; ostvaruje, vodi postupak ažuriranja prijave/obavijesti o obradi podataka, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za slobodu pristupa informacijama; priprema i izrađuje odgovarajuće informativne, analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije u navedenoj oblasti; ostvaruje saradnju sa drugim organima u cilju pristupa traženim informacijama; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona br.05-01-02-42/13 od 15.05.2014.god., i to:
- diploma visokog obrazovanja -VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke, menadžer javne uprave -pravne struke, dipl.pravnik poslovnog prava,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u MUP USK: 297/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.