Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.01.2015. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu gospodarstva HBŽ

 

Stručni suradnik za izradu i implementaciju razvojnih projekata - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati i registrira sve nastale promjene i pojave iz sveukupne gospodarske oblasti kroz usvojene razvojne projekte; izrađuje analitičke materijale u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovite ili periodične informacije i sl.) iz oblasti svih grana gospodarstva koje su obuhvaćene implementacijom razvojnih projekata; prati i raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava organiziranih od strane različitih domaćih i stranih donatora i obavještava sve potencijalne prijavitelje sa područja Hercegbosanske županije; asistira pri izradi razvojnih projekata; vrši istraživanja na terenu u svrhu izrade razvojnih projekata; asistira pri implementaciji razvojnih projekata; pruža usluge prevođenja i pregledanja dokumentacije za zainteresirane institucije javnog sektora sa područja Hercegbosanske županije; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu pomoćnika ministra; podnosi redovna izvješća o radu kao i po potrebi ili nalogu pretpostavljenog; obavlja i druge poslove koje mu odredi i naloži pomoćnik ministra; za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.


Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva gospodarstva HBŽ, br. 05-01-02-187/14 od 15.09.2014. godine i broj: 05-01-02-187/14 od 27.11.2014., i to;

- VII stupanj stručne spreme ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ESCTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja - ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- položen ispit općeg znanja ( stručni upravni ispit)
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. dokaz o poznavanju engleskog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja natječaja u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH" broj 37/11)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu gospodarstva HBŽ

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.