Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 14.01.2015. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

01. Inspektor za zaštitu od požara i eksplozija -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za informacijski sustav i baze podataka -1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, zapaljivih tekućina i plinova; prati stanje pojava iz navedenih oblasti, predlaže mjere za otklanjanje uzroka požara i eksplozija; sudjeluje u razrješavanju uzroka nastanka požara, eksplozija, havarija i akcidenata s opasnim tvarima i utvrđivanju odgovornosti zbog nastanka istih, pričinjene štete ili ugrožavanja zdravlja i života ljudi; vrši nadzor nad radom policijske uprave i policijske postaje u oblasti zaštite od požara i eksplozija; izdaje dozvole za posebne uvjete građenja; izrađuje odgovarajuća rješenja u ovoj oblasti; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata; priprema informacije i druge stručne materijale; prati stanje i pojave iz područja proizvodnje, prometa i prijevoza opasnih tvari, poduzima mjere za poboljšanje stanja u navedenoj oblasti; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovoditelj; za izvršenje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

02.Opis poslova: Obavlja poslove administratiranja WEB stranica, mreže i baza podataka; radi na instaliranju izmjena i dopuna sistemskog softvera; sudjeluje u instaliranju i testiranju projekata; radi na otklanjanju grešaka u programima; sudjeluje u izradi manjih neovisnih obrada na računarima; prati i proučava primjenu određenih programa; organizira i obavlja poslove operatera na sustavu; analizira rad sustava, te uočava nepravilnosti u radu i obavještava nadležne djelatnike; analizira rad i predlaže mjere za racionalizaciju; analizira i otklanja zastoje na sustavu; sudjeluje u izradi i realizaciji planova stručnog educiranja iz područja informatike; organizira pravilno odvijanje radnih procesa i njima pripadajućih aktivnosti; organizira i brine se za sigurnost i tajnost podataka; upravlja radom u mreži, posebnu pažnju posvećuje pravilnom radu sa bazom podataka; radi na održavanju svih uređaja i vodi računa o pravilnom napajanju uređaja električnom energijom; vrši instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme; otklanja kvarove i uzroke kvarova na informatičkoj opremi; vrši redoviti periodični i izvanredni pregled informatičke opreme; prati stručnu literaturu; vodi propisane evidencije o izvršenim popravkama i utrošenim rezervnim dijelovima i materijalu; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 br.02-1-02-9516/14 od 22.09.2014.god., i to:

 

za poziciju 01.
-završen strojarski, kemijski, pravni, kriminalistički, fakultet političkih znanosti VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

za poziciju 02.
-završen informatički, elektrotehnički, strojarski, fakultet računalstva, drugi fakultet smjer informatike VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje 1(jedna) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji, a na poziciju 02. i osobe u statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati za poziciju 02. koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10: 319/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.