Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 14.01.2015. godine

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 5/12), te u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje USK-a objavljuje;

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom
zavodu za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona01. Stručni savjetnik za poslove prostornog planiranja - 1 (jedan) izvršitelj
02.Stručni savjetnik za planiranje i infrastrukturu - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: radi u svojstvu samostalnog projektanta pri izradi planskih dokumenata; učestvuje u izradi projekata, programa, elaborata i studija iz oblasti svoje struke; učestvuje u izradi urbanističkih komponenti provedbenih planova, projekata i elaborata, programa izgradnje i prostornog uređenja; proučava stanje u oblasti urbanizma i prostornog planiranja u Kantonu i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema; učestvuje u pripremi programa za izradu planske dokumentacije; učestvuje u pripremi odluka o provođenju planskih dokumenata; prati propise iz odgovarajuće oblasti; učestvuje u izradi složenijih zadataka; učestvuje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi provedbenih planova i programa i Odluka o provođenju planskih dokumenata; izlaže i tumači projektnu i plansku dokumentaciju; učestvuje u izradi mišljenja i informacije u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke suglasnosti, u skladu sa Zakonom i u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja (zakona i podzakonskih akata); izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja na osnovu odgovarajućih podataka; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada ( samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu šefa Sektora za prostorno planiranje, razvojno planiranje i infrastrukturu i Direktora.

02. Opis poslova: radi u svojstvu samostalnog planera ili projektanta iz oblasti svoje struke; izrađuje planske dokumente, projekte, programe, elaborate i studije iz oblasti svoje struke; učestvuje u prikuplju i obrađivanju raspoložive dokumentacione osnove; učestvuje u izradi složenijih zadataka; prati dinamiku izrade zadatka i kvalitet obavljenog posla; izlaže i tumači projektnu i plansku dokumentaciju; daje mišljenja i informacije u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti, u skladu sa Zakonom; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja (zakona i podzakonskih akata); daje stručna mišljenja u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja, na osnovu odgovarajućih podataka; prati i proučava stanja i pojava u oblasti prostornog uređenja, na osnovu prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka, sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; učestvuje u uspostavljanju, izradi, vođenju i održavanju propisanih evidencija u oblasti prostornog uređenja i građenja; sarađuje sa privrednim subjektima koji se bave prostornim uređenjem i građenjem; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Sektora za prostorno planiranje, razvojno planiranje i infrastrukturu i Direktora.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje USK-a i to:

za poziciju 01:
- diploma visokog obrazovanja VII stepen- arhitektonske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog ( 240 ECTS) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - arhitektonske struke
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
- položen stručni ispit iz organa uprave
- položen stručni ispit iz oblasti stečenog zvanja
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 02.:
diploma visokog obrazovanja VII stepen - građevinske (smjer saobraćaja ili opći smjer) ili saobraćajne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - građevinske (smjer saobraćaja ili opći smjer) ili saobraćajne struke;
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- položen stručni ispit iz oblasti stečenog zvanja
- položen stručni ispit za organe uprave
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prijavljivanje na interni oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu visokog obrazovanja (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika
4 . potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
5. dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti stečenog zvanja,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima internog oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na interni oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„ INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje USK-a"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.