Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.01.2015. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije

 

-Stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Vrši poslove koji se odnose na slijedeće: prati propise o financijsko - materijalnom poslovanju i brine za njihovo primjenjivanje; obavlja poslove u području ekonomsko - financijskoga poslovanja u Upravi za šumarstvo; svakodnevno prati realizaciju financijskoga plana, operativnih i drugih planova Uprave za šumarstvo; pripremanje i analiza podataka i dokumenata koji su potrebni za izradu Proračuna; vrši kontrolu raspoloživih sredstava Proračuna Županije i analizira stanje sredstava u Proračunu; priprema dnevne, tjedne i mjesečne izvještaje o stvorenim i realiziranim obavezama; izrađuje potrebne izvještaje i informacije u vezi sa korištenjem sredstava; daje preporuke i sugestije za racionalizaciju troškova; prati realizaciju utroška sredstava, te daje konkretne prijedloge za mjere na osnovu zapažanja, sa ciljem unapređenja poslovanja, vrši usaglašavanje stavki po kontima i organizacijskim jedinicama; stara se o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije; priprema i daje podatke za sastavljene periodičnih izvještaja, godišnjeg obračuna, planova i drugih evidencija; izrađuje potrebne informacije u vezi s korištenjem sredstava; vodi odgovarajuće evidencije iz djelokruga svojih poslova, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa kabineta. Stručni suradnik za svoj rad odgovoran je šefu kabineta.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije br.08-01-02-1210/14 od 02.09.2014.god., i to:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen ekonomski fakultet,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- položen ispit općeg znanja (stručni-upravni ispit)
- poznavanje rada na računalu.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. dokaz o poznavanju rada na računalu;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Uprava za šumarstvo HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.