Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.01.2015. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije

 

-Stručni suradnik za popunu, mobilizaciju, obuku i edukaciju -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: izrada dokumenata za pripremu i izvršenje kao i plan mobilizacije; prati analizira i sačinjava izvješće o izvršenju mobilizacije; vodi djelovodnik mobilizacijskih dokumenta i evidenciju osoba, sačinjava i vodi automatsku bazu podataka; učestvuje u izradi dokumenata Plana koje se odnose na popunu MTS-om i opremom; priprema nacrte planova i programa, obučavanja građana, organa, postrojbi i Službi civilne zaštite za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja; izrađuje elaborate i druge akte za izvođenje vježbi županijskih organa uprave i općinskih organa uprave u oblasti rukovođenja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara; izrađuje Plan i Program stručnog osposobljavanja nositelja civilne zaštite u organima uprave; izrađuje analize, izvješća i druge dokumente u svezi s obukom, edukacijom i obrazovanjem snaga civilne zaštite.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu i načinu rada županijske Uprave civilne zaštite br.11-01-02- 88/14 od 03.09.2014.god., i to:

-sedmi (VII) stupanj stručne spreme, prvi ciklus Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, prvi ciklus sa 240 ECTS bodova, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja, ekonomski fakultet, pravni fakultet, ili drugi fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije: 276/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.