Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Ključ
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.01.2015. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Ključ, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ključ

 

-Šef Službe za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i zajedničke poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe i raspoređuje poslove na državne službenike, namještenike i zaposlenike u Službi iz oblasti za koje je obrazovana; odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa povjerenih Službi; odgovoran je za blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; organizuje i koordinira rad Službe sa drugim općinskim službama za upravu, javnim ustanovama i preduzećima na izradi operativno planske dokumentacije iz nadležnosti općine u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara; pruža stručnu pomoć javnim ustanovama i preduzećima i koordinira rad na planiranju isprovođenju mjera zaštite i spašavanja; predlaže planska dokumenta za formiranje službi zaštite i spašavanja tamo gdje je to potrebno a u skladu sa Zakonom; organizuje i koordinira rad Općinskog štaba CZ-e iz svoje nadležnosti; priprema i prati realizaciju programa rada Službe, kao i programe razvoja sistema zaštite i spašavanja na području općine, analizira stanje i pravi izvještaje; izradjuje pravilnike o zaštiti na radu, te planove zaštite na radu za potrebe uposlenih u Jedinstvenom Općinskom organu uprave općine Ključ; predlaže programe razvoja za poboljšanje sveukupnog sistema zaštite i spašavanja; izvještava Općinskog načelnika, Općinsko vijeće, kantonalnu i federalnu upravu CZ-e o stanju iz oblasti zaštite i spašavanja, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera; sudjeluje iz okvira svoje nadležnosti u izradi Procjene ugroženosti, Plana zaštite od prirodnih i drugih nesreća, Plana razvoja zaštite i spašavanja i drugih operativno - planskih dokumenata; priprema nacrte i prijedloge odgovarajućih odluka, direktiva, zaključaka, naređenja i drugih akata iz nadležnosti Službe i ista prenosi na štabove MZ-a, povjerenike i druge organe rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja; izrađuje prijedloge općinskih normativnih akata, koji u vanrednim okolnostima obezbjeđuju neprekidno funkcionisanje centra za osmatranje i uzbunjivanje; vodi radnu kartu štaba CZ i odgovara za njenu preglednost i ažurnost; izrađuje programe i planove za izvođenje vježbi struktura civilne zaštite; učestvuje u izradi projekata iz nadležnosti Službe i u procesima strateškog planiranja; učestvuje u izradi plana Plana implementacije strategije (1+2), priprema godišnji plan rada službe u koji pored redovnih poslova uključuje prioritete iz Plana implementacije; stara se da se blagovremeno i u skladu sa procedurama, iz domena nadležnosti službe pripreme projekti sa odgovarajućom tehničkom i drugom potrebnom dokumentacijom; osigurava pripremu akcionih planova za projekte dodijeljene na implementaciju, praćenje realizacije prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima; obezbjeđuje učešće predstavnika službe u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz svoje nadležnosti; aktivno, na svakodnevnoj osnovi direktno sarađuje sa Stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja te njemu i njegovom direktnom saradniku za podršku razvoju, dostavlja sve podatke o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata (kopija potpisanog ugovora, ovjerenih situacija i si, izvršenih plaćanja, završetak projekta, zatvaranje projekta-istekli garantni rokovi i si), kao i sve primjedbe i sugestije koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije i za preduzimanje mjera za poboljšanje i ažuriranje Strategije razvoja; određuje odgovorne izvršioce u svojoj službi za poslove iz oblasti upravljanja razvojem; sa saradnicima u službi održava redovno (najmanje kvartalno) tematske sastanke o aktuelnim pitanjima upravljanja razvojem; koordinira izradu projektnih zadataka iz djelokruga Službe a za potrebe i iz nadležnosti općinskog organa uprave; prima, obrađuje, radi izvještaje, naređenja i izvještava javnost o ispoljenim djelovanjima prirodnih i drugih nesreća, angažovanim snagama i sredstvima na sprovođenju zaštite i spašavanja, te nastalim posljedicama u koordinaciji sa Štabom CZ-e; predlaže rješenja koja osiguravaju cjelovito, pravovremeno i racionalno provođenje mjera zaštite i spašavanja kroz donešena operativno - planska dokumenta u uslovima nastanka prirodnih i drugih nesreća; objedinjuje analize i izvještaje o stanju i aktivnostima Službe civilne zaštite u akcijama zaštite i spašavanja; odgovoran je za pripremu tenderske dokumentacije u procesu javnih nabavki za potrebe službe kojom rukovodi; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; predlaže mjere za obezbjeđenje potrebnih MTS-a i opreme za rad Službe; obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i Službe, u skladu sa Zakonom; za svoj rad i upravljanje Službom neposredno odgovara Općinskom načelniku, po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama Općinskog načelnika.

Uslovi: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ (prečišćeni tekst) br.05-49-1506/14 od 23.06.2014.god. i Izmjena istoga Pravilnika br.05-49-1506-2/14 od 16.12.2014.god., i to:
-diploma visokog obrazovanja - VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni, mašinski, saobraćajni, ekonomski ili pravni fakultet,
-položen ispit općeg znanja ili stručni ispit,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ključ: 304/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.