Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.12.2014. godine

Na osnovu članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u svezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 

01. Stručni suradnik za upravno-pravne poslove -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za animalnu i voćarsku proizvodnju - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova : Rješava jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku koje se odnose na slijedeća pitanja:rješavanje jednostavnih stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak), izrada uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, provođenje administrativnoga izvršenja i zaključaka, sukladno zakonu, usmeno prevođenje i prevođenje tekstova na strane jezike i sa stranih jezika, lektoriranje zakona, drugih propisa i općih akata, analiza izvješća i drugih pisanih materijala na službene jezike u Federaciji, odnosno u BiH, priprema dokumentacijskih materijala, vrši i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi ministar i šef kabineta, za svoj rad odgovara šefu kabineta.
02. Opis poslova : Vrši stručne poslove iz oblasti animalne i voćarske proizvodnje i to: prati i istražuje promjene i pojave iz oblasti animalne i voćarske proizvodnje i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama, prikuplja, sređuje, evidentira određene podatke iz nadležnosti radnog mjesta i izrađuje odgovarajuće materijale o tim pitanjima, obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajući dokumentacijski materijal, stručno obrađuje sistematska rješenja od značaja za oblast animalne i voćarske proizvodnje, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovne ili periodične informacije i sl.), vrši prijem podataka vezanih za provedbu uzgojno selekcijskog rada u oblasti animalne i voćarske proizvodnje, obavlja računalnu obradu podataka, provjerava točnost obrade,obrađene podatke sistematizira i arhivira, savjetuje, informira i educira uzgajivače iz područja animalne i voćarske proizvodnje, upoznaje, educira, daje stručnu pomoć poljoprivrednim gospodarstvima o načinu ostvarivanja novčanih potpora u poljoprivredi, sudjeluje u razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje,
obavlja i druge poslove vezane za uzgojno-selekcijske poslove iz oblasti animalne i voćarske proizvodnje, obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta koje odredi šef službe i ministar, za svoj rad odgovoran je šefu službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije br.08-01-02-1210/14 od 02.09.2014.god., i to:

Za poziciju 01.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni fakultet,
-najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-položen ispit općeg znanja (stručni upravni ispit),
-poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02.
-VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen poljoprivredni fakultet,
-najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-položen ispit općeg znanja (stručni upravni ispit),
-poznavanje rada na računalu.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja VSS;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5., kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i :
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o poznavanju rada na računalu;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od sudjelovanja u izbornoj proceduri.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana, od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije: 303/14"

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.