Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.12.2014. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona


 

-Stručni saradnik za pravosuđe, vođenje Registra udruženja, prikupljanje i sistematsku obradu podataka -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Vođenje upravnog postupka i rješavanje jednostavnih upravnih stvari u upravnom postupku (skraćeni upravni postupak) iz oblasti za čije je rješavanje nadležan Odsjek; pripremanje i izdavanje propisanih obrazaca za upis u Registar udruženja ili upis promjena u Registru udruženja; davanje strankama usmenih, telefonskih i elektronskih informacija o dokumentaciji potrebnoj za upis u Registar udruženja i upis promjena u Registar udruženja; formiranje zbirki isprava novoosnovanih udruženja te vođenje knjiga Registra udruženja i izrada izvoda i drugih akata o činjenicama iz tog Registra; pripremanje, umnožavanje i upućivanje na objavu rješenja i drugih akata o upisu u Registar udruženja i upisu promjena u Registar udruženja; elektronsko vođenje i ažuriranje baze podataka Registra udruženja i izrada informacija i drugih akata o podacima iz baze podataka; praćenje podataka u Registru udruženja koje utiču na prestanak rada Udruženja i obavještavanje o tome stručnog savjetnika za Registar udruženja, šefa Odsjeka i načelnika Sektora; Obavljanje poslova u vezi sa prikupljanjem, analizom i obradom podataka iz oblasti pravosuđa i Registra udruženja, te oblasti koje spadaju u djelokrug rada Odsjeka; obavljanje poslova u vezi sa pripremom procedure imenovanja i razrješenja notara, njihovih zamjenika ili izbor notarskog pomoćnika, te utvrđivanje propisanih uvjeta koje moraju ispunjavati prostorije za rad notara; izrada tekstualno-tabličnih baza podataka u Microsoft Word, Excell i Acces programima iz nadležnosti Sektora; izrada, upravljanje, ažuriranje i održavanje baza podataka te njihova obrada za korištenje u elektronskoj komunikaciji iz oblasti pravosuđa, te drugih oblasti iz djelokruga rada Odsjeka i Sektora; učestvovanje u izradi i praćenje izvršenja strategija iz oblasti pravosuđa u okviru nadležnosti Sektora; priprema i izrada projekata iz oblasti pravosuđa za apliciranje kod međunarodnih organizacija i drugih tijela sa kojima Ministarstvo ostvaruje saradnju; obavljanje i drugih složenih poslova osnovne djelatnosti iz oblasti pravosuđa i vođenja Registra udruženja, u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Sektora i ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona br.07-02-5114-1/12 od 25.05.2012.god. i izmjena istog Pravilnika br.07-02-2904-2/13 od 15.03.2013.god., i to:
- diploma visokog obrazovanja -VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke,
- položen stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru (MS Office paket),
- aktivno poznavanje engleskog jezika.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.diplomu visokog obrazovanja (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2.potvrdu/uvjerenje da su uposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
4.uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe;
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
6.dokaz o poznavanju rada na računaru (MS Office paket);
7.dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika (u skladu sa čl.3. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja natječaja u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - „Službene novine FBiH", broj: 37/11);
8.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov. ba.

(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave USK: Stručni saradnik za
pravosuđe, vođenje Registra udruženja, prikupljanje i sistematsku obradu podataka -267/14 "
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.