Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.12.2014. godine

Na osnovu čl. 34. a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 5/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, objavljuje;

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Unsko-sanskog kantona


 

- Stručni savjetnik za uspostavljanje i održavanje GIS-a - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: rad na uspostavi jedinstvene centralne baze podataka o prostoru na području Kantona; izrada analiza i dizajna informacionog sistema za potrebe uspostave jedinstvene baze podataka; organiziranje i priprema prezentacija za odjeljenja u Ministarstvu; priprema informacija o sadašnjem stanju, potrebama, projektima i strateškim opredjeljenjima vezanim za djelokrug rada; osiguravanje distribucije podataka; predlaganje mjera za unapređenje metodologije prikupljanja, obrade i održavanja podataka kao i prezentacija tih podataka i njihova pristupačnost za korištenje; izrada izvještaja na osnovu unesenih podatka; analizira, inicira i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga propisa iz nadležnosti Odsjeka; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada ( samokontrola), obavljanje drugih poslova po Načelniku Odjeljenja za urbanizam, prostorno uređenje i građenje i Ministra

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i to:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen arhitektonske, građevinske, geodetske ili elektrotehničke struke smjer informatika ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske, građevinske, geodetske ili elektrotehničke struke smjer informatika
- položen stručni ispit
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na interni oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu visokog obrazovanja (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika
4 . potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima internog oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na interni oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.