Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.11.2014. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije

-Stručni suradnik za integracije u EU - 2 (dva) izvršitelja

Opis poslova: Prati propise EU; prati i izvještava o procesu pridruživanja i pristupanja Bosne i Hercegovine EU; pruža pomoć ministarstvima u usklađivanju propisa s propisima EU; sudjeluje u usklađivanju aktivnosti u oblasti planiranja i korištenja EU fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz inozemstva; obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta po nalogu pomoćnika tajnika.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručnih službi Vlade HBŽ, br. 12-01-02-105/14 od 12.09.2014. godine, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme - diplomirani ekonomist ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja - ekonomski smjer,
- položen ispit općeg znanja (stručni upravni ispit),
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. dokaz o znanju engleskog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 37/11)
3. dokaz o poznavanju rada na računalu;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
6. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenika i koji su stekli VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit, i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnim službama Vlade HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.