Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Bihać
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.11.2014. godine

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 5/12), te u vezi sa čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bihać, objavljuje:

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bihać

01. Stručni saradnik za komunalne djelatnosti - 2 (dva) izvršioca
02. Stručni saradnik za vode i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja u oblasti komunalnih djelatnosti; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti komunalnih djelatnosti; učestvuje u izradi i prati realizaciju programa i planova iz oblasti komunalnih djelatnosti; učestvuje u utvrđivanju tehničkih uslova pri izradi tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga akata iz oblasti komunalnih djelatnosti; prati provođenje politike cijena usluga iz oblasti komunalnih djelatnosti; učestvuje u iniciranju, kreiranju, izradi i realizaciji projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i energetske efikasnosti; učestvuje u izradi izvještaja i praćenju implementacije projekata, te sarađuje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, te federalnim i kantonalnim ministarstvima; informiše zainteresovane subjekte o javnim pozivima iz oblasti komunalnih djelatnosti i energetske efikasnosti i pomaže kod izrade aplikacija; radi na edukaciji ciljnih skupina o načinima i značaju uštede energije; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.
02. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja u oblasti upravljanja vodama i zaštiti okoliša; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti upravljanja vodama i zaštite okoliša prema metodološkim upustvima; prikuplja, sređuje evidentira i obrađuje podatke iz oblasti upravljanja vodama i zaštiti okoliša i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale u tehnologiji GlS-a; prati realizaciju programa i planova iz oblasti voda i zaštite okoliša; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti upravljanja vodama i zaštiti okoliša, vodi evidencije i registre o tim pitanjima te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidencije; sarađuje sa predstavnicima mjesnih zajednica u cilju bržeg uočavanja i rješavanja problema iz oblasti upravljenja vodama i zaštite okoliša; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poz. 01.
- diploma visokog obrazovanja - VII građevinske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija građevinske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poz. 02.
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen građevinske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija građevinske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
4. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Interni oglas za popunu radnog mjesta državnih službenika u Općini Bihać»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.